Нові надходження

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Тимофеев, А. А. Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология [Текст] : в 2 кн. Кн. 1 / А. А. Тимофеев. - Киев : Медицина, 2020. - 992 с. : ил. (616.319/Т 41)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

В учебнике представлены все основные разделы челюстно-­лицевой хирургии: изложена методика обследования больных, приведены основные данные о применении общего и местного обезболивания, рассмотрены современные местные анестетики и осложнения, связанные с их применением, детально описана операция удаления зуба, указаны возможные осложнения и способы их предупреждения. Большое внимание уделено этиологии, патогенезу, особенностям клинического течения, дифференциальной диагностике и лечению острых и хронических (неспецифических и специфических) воспалительных заболеваний челюстей и мягких тканей, представлены особенности течения воспалительных процессов у больных разных возрастных групп. В издании описаны неогнестрельные повреждения мягких тканей и переломы костей челюстно-­лицевой области, вывихи нижней челюсти, особенности клинического течения и оказания помощи больным при термическом поражении. Рассмотрены заболевания слюнных желёз, опухолеподобные образования мягких тканей и костей лицевого отдела черепа, доброкачественные и злокачественные опухоли данной локализации, предраковые заболевания. Описаны заболевания височно­нижнечелюстного сустава, заболевания и повреждения нервов челюстно-­лицевой области. Издание проиллюстрировано таблицами, схемами, рисунками, а также дополнено тестами для контроля уровня знаний.
Для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей­-интернов, врачей-­стоматологов, курсантов и врачей смежных специальностей.

Детальніше...

Терапевтична стоматологія: у 4 т. : підручник. Т. 3. Захворювання пародонта / М. Ф. Данилевський [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : Медицина, 2018. - 624 с. (616.31-081Т 35)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології — захворюванням пародонта. У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого. У другому виданні з урахуванням настанов Міжнародної федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з вимогами доказової медицини. Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них. Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Детальніше...

Терапевтична стоматологія: у 4 т. : підручник. Т. 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис / М. Ф. Данилевський [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. - 3-є вид. - Київ : Медицина, 2020. - 592 с. (616.31-081/Т 35)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пульпіту та періодонтиту).
У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів. Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання. Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування. Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення. У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них.
Для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти.

Детальніше...

Терапевтична стоматологія: у 4 т. : підручник. Т. 1. Пропедевтика терапевтичної стоматології / М. Ф. Данилевський [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. - 4-е вид., перероб. та доп. - Київ : Медицина, 2020. - 456 с. : іл. (616.31-081/Т 35)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів. Видання доповнено новими відомостями щодо використання сучасної техніки, інструментарію, а також описано нові методики й матеріали для пломбування каналів, реставрації зубів і відновлення анатомічної функціональної коронки зуба. Для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти.

Детальніше...

Судова медицина [Текст] : у 2 кн. : підручник. Кн. 1 / Б. В. Михайличенко [и др.] ; ред. Б. В. Михайличенко. - 5-е вид. - Київ : Медицина, 2018. - 448 с. (61:34/С 89)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У підручнику стисло викладено історію розвитку судової медицини в Україні та відповідних кафедр (курсів) вищих медичних навчальних закладів, а також напрями їх наукової діяльності. Висвітлено питання організаційно-процесуальних засад судово-медичної експертизи.
На основі сучасних наукових досягнень детально розглянуто питання судово-медичної танатології, діагностики різних ушкоджень та розладу здоров’я внаслідок дії на організм людини факторів зовнішнього середовища. Уперше представлені дані стосовно ушкоджень, заподіяних лазерним випромінюванням, та відомості про дію на організм біологічного чинника. Охарактеризовано особливості експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб відповідно до статей Кримінального кодексу України. Розглянуто сучасні можливості судово-медичної експертизи речових доказів. Наведено матеріал щодо правових аспектів надання медичної допомоги та кримінальної відповідальності лікарів за професійно-посадові правопорушення згідно зі статтями Кримінального кодексу України. Кожний розділ підручника закінчується переліком питань для контролю знань. Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни «Судова медицина, медичне законодавство». Для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів — університетів, інститутів та академій, а також для інтернів і судово-медичних експертів-початківців.

Детальніше...

Засєкіна, Л. В. Основи психології та міжособове спілкування [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Засєкіна, Т. В. Пастрик. - 2-е вид. - Київ : Медицина, 2018. - 216 с. (88/З-36)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У навчальному посібнику представлено основні розділи загальної психології та психології спілкування. Розглянуто методологічні проблеми психології, її предмет та основні завдання, історію становлення психологічної думки на класичному, некласичному і постнекласичному етапах розвитку. Викладено актуальні проблеми сучасної психології, концептуальні лінії провідних напрямів психології, основоположні ідеї теорій особистості, а також особливості пізнавальної, мотиваційної та емоційної сфер особистості, її темпераменту, характеру, здібностей. Значну увагу приділено виробленню практичних навичок і вдосконаленню професійних умінь студентів у вирішенні проблемних ситуацій та розв’язанні задач.
Для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, а також для вищих медичних навчальних закладів.

Детальніше...

Невідкладні стани в педіатричній практиці [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Марушко [и др.]. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : Медицина, 2020. - 440 с. : іл. (618.94/Н 40)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

Навчальний посібник призначено для засвоєння навчального матеріалу з на­дання невідкладної допомоги дітям. Розглянуто основні невідкладні стани в пе­діатрії в аспекті етіопатогенезу, клінічної картини, діагностики та лікування.
Матеріали посібника підготовлено на основі сучасних клінічних рекомен­дацій, затверджених у країнах Європейського Союзу, США, Канади, що є од­ним із важливих шляхів упровадження доказової медицини в Україні. Також використано накази МОЗ України згідно з протокольним нозологічним підхо­дом у терапії невідкладних станів.
Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів медичних закладів вищої освіти, педіатрів та лікарів загальної практики — сімейних лікарів.

Детальніше...

Невідкладна інфектологія [Текст] : навчальний посібник / В. М. Козько [и др.] ; ред. В. М. Козько. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Медицина, 2018. - 120 с. (616.9/Н 40)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У навчальному посібнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші невідкладні стани, які можуть ускладнювати перебіг інфекційних хвороб. Наведено їх визначення, актуальність, етіологію, патогенез, клінічні прояви й основні діагностичні ознаки, лікування, у тому числі алгоритми надання невідкладної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах. Особливу увагу приділено шоку (інфекційно-токсичному, гіповолемічному, анафілактичному), гострій печінковій недостатності, набряку—набуханню головного мозку, синдрому ендогенної інтоксикації, наданню невідкладної допомоги при дифтерії, ботулізмі.
Використано матеріали ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні, адаптовано до нових навчальних програм.
Для студентів студентів вищих медичних навчальних закладівї, лікарів-інтернів, курсантів післядипломної освіти, практичних лікарів

Детальніше...

Фещенко, Ю. І. Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Фещенко, О. А. Журило, А. І. Барбова. - Київ : Медицина, 2019. - 304 с. (616.995/Ф 47)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У навчальному виданні представлені сучасні уявлення про лабораторну діагностику туберкульозу з урахуванням досягнень провідних міжнародних експертів. Наводяться матеріали щодо організації роботи лабораторії, підготовки персоналу, вимоги до приміщення лабораторії, оснащення, забезпечення належного рівня біологічної безпеки та безпеки праці, контролю якості роботи лабораторії. Розглядаються культуральні методи дослідження на щільних та рідких живильних середовищах, процедури приймання, реєстрації та оброблення діагностичного матеріалу, мікроскопія зразків матеріалу, техніка посіву, інкубація, облік результатів, диференціація та ідентифікація мікобактерій. Наводяться методи визначення чутливості мікобактерій до медикаментозних препаратів та контроль якості цих досліджень. Книга містить додатки, а також кольорову вклейку, що ілюструє текстовий матеріал.
Для організаторів і фахівців бактеріологічних лабораторій закладів протитуберкульозної служби України, студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-фтизіатрів, наукових і педагогічних працівників, які займаються проблемами діагностики і лікування хворих на туберкульоз.

Детальніше...

Васько, Л. М. Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання [Текст] : навчальний посібник / Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва, В. П. Баштан. - Київ : Медицина, 2019. - 112 с. (616.073.1/В 19)

Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

У навчальному посібнику розглянуто питання захисту організму від гострого та хронічного іонізувального опромінення. Проаналізовано проблеми, пов’язані із застосуванням протипроменевих хімічних засобів, а також продуктів природного походження як засобів, що підвищують радіостійкість орга­нізму як у непридатних екологічних умовах, так і під час променевої терапії. Особливу увагу приділено сучасній концепції радіозахисного харчування. Посібник розроблено відповідно до програми з навчальних дисциплін «Радіаційна медицина» і «Радіологія». Для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, студентів медичних закладів вищої освіти.

Детальніше...