Нові надходження

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Власенко, М. В. Діагностика та лікування хворих із вузловою формою зоба [Текст] : методичні рекомендації / М. В. Власенко, А. В. Паламарчук, П. Г. Прудиус. - Київ : Медкнига, 2019. - 72 с. (616.4/В 58)

Методичні рекомендації містять стандарти діагностики та лікування вузлового зобу. Цей формуляр надає рекомендації з виконання обов’язкових і додаткових лабораторних та інструментальних досліджень. Рекомендації з тактики лікування наведені з урахуванням сучасних підходів до терапії захворювань щитоподібної залози у світовій медицині. Враховуючи розповсюдженість доброякісних вузлів ЩЗ, чітке виконання цього протоколу діагностики й тактики ведення хворих із вузловими формами зоба дозволить забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин ЩЗ, зменшить число непотрібних оперативних втручань при доброякісних пухлинах, що призведе до значних зменшень економічних затрат на хірургічне лікування й покращить якість життя хворих. Використання цих методичних рекомендацій дозволить уніфікувати обстеження й лікування хворих із вузловим зобом у різних лікувальних закладах і гарантувати достатній їх обсяг будь-якому пацієнту. Методичні рекомендації створені на основі МКХ‑10 і призначені для ендокринологів, хірургів, онкологів, терапевтів і сімейних лікарів.

Детальніше...

Диагностика и лечение пациентов стоматологического профиля [Текст] : учебник / И. М. Макеева [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 256 с. (616.31(02)/Д 44)

В учебнике представлены современные классификации наиболее распространенных стоматологических заболеваний, их клинические проявления, актуальные на сегодняшний день методы диагностики и лечения. Рассмотрены вопросы организации стоматологической помощи и профилактики стоматологических заболеваний. Издание подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, учебной программы для медицинских училищ и колледжей, предназначено фельдшерам, студентам медицинских училищ и колледжей.

Детальніше...

Шаповал, С. Д. Гнійно-септична хірургія [Текст] : навчальний посібник / С. Д. Шаповал. - Київ : ВСВ "Медицина", 2019. - 192 с. (617/Ш 24)

У навчальному посібнику розглянуто питання хірургічної інфекції, а саме — гнійно-септичної хірургії. Погіршення епідеміологічної ситуації, нераціональне використання антибіотиків, селекція особливо вірулентних госпітальних штамів, формування стійкості мікроорганізмів до лікарських засобів, зростаючий ризик ускладнень інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, великі економічні втрати від гнійно-септичних ускладнень та погіршення соціально-економічних умов в Україні роблять проблему гнійної інфекції все більш економічно та соціально значущою. Для лікарів-інтернів, слухачів, студентів старших курсів медичних університетів та академій, лікарів-практиків і науковців хірургічного та терапевтичного профілю. Також буде корисним широкому колу фахівців суміжних спеціальностей, які беруть участь у лікуванні хворих із гнійно-септичними ускладненнями.

Детальніше...

Королев, А. А. Гигиена питания [Текст] : руководство / А. А. Королев, Е. И. Никитенко. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 272 с. (613.2/К 68)

В руководстве к практическим занятиям содержится учебный материал, необходимый для формирования практических умений врача по гигиене питания. Включены разделы, посвященные рациональному питанию и оценке состояния питания, гигиеническому контролю питания различных групп населения, профилактике алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний, организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пищевыми объектами, гигиеническому контролю качества пищевой продукции и профилактике пищевых отравлений. Приведены алгоритмы индивидуальной исследовательской работы, варианты ситуационных задач, тематики учебных презентаций и научных дискуссий, контрольные вопросы. Даны ссылки на рекомендуемые публикации, базы данных, информационные порталы и другие официальные источники информации в области гигиены питания.

Детальніше...

Гериатрия [Текст] : руководство / ред. Л. П. Хорошинина. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 704 с. (616.1/9-053/Г 37)

Книга написана в соответствии с программой подготовки гериатров в ординатуре, однако тематика ее была расширена за счет включения вопросов онкологии, стоматологии и фармакологии. Сжато изложен современный материал по гериатрической пульмонологии и кардиологии, заболеваниям полости рта, губ, языка, органов пищеварительной, мочеполовой системы у пожилых и старых людей, а также рассмотрены избранные вопросы геронтологии, философии старости, демографии, фармакологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата, гематологии, эндокринологии, онкологии, неврологии и психиатрии. Издание предназначено ординаторам-гериатрам; врачам, обучающимся на циклах профессиональной переподготовки по гериатрии или общей врачебной практике; врачам терапевтических специальностей, которые по роду профессии обязаны лечить людей старших возрастных групп. Руководство может быть полезно преподавателям гериатрии в медицинских колледжах и высших учебных заведениях.

Детальніше...

Мрочковски, Т. Ф. Генитальные и перианальные заболевания [Текст] : справочное издание / Т. Ф. Мрочковски, Л. Э. Милликан, Л. Ч. Париш ; пер. с англ. под ред. В. А. Молочкова. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 368 с. : ил. (616.957/М 88)

В иллюстрированном справочнике описаны диагностика и лечение основных заболеваний кожи аногенитальной области у обоих полов. Особое внимание, учитывая рост их распространенности в мире, уделено заболеваниям, передающимся половым путем. Издание предназначено дерматологам, инфекционистам, венерологам, урологам, гинекологам, врачам экстренной медицины, семейным врачам, педиатрам и фельдшерам.

Детальніше...

Болезнь Гиршпрунга у детей [Текст] : руководство / ред. А. Ю. Разумовский [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 368 с. : ил. (617.053/Б 79)

В руководстве освещены аспекты диагностики и лечения болезни Гиршпрунга: методики выявления заболевания и хирургических вмешательств - от первоначальных, предложенных в середине 50-х годов XX в., до самых современных с использованием мини-инвазивной техники; возрастные аспекты лечения, тактика лечения тотальных форм; анализ широкого спектра возможных осложнений и пути их устранения; повторные вмешательства при болезни Гиршпрунга; методы послеоперационной реабилитации и способы оценки отдаленных результатов. Книга снабжена обширным иллюстративным материалом, содержит результаты проведенных научных исследований, подтверждающих все предлагаемые выводы и практические рекомендации. Издание предназначено детским хирургам общего профиля, педиатрам, гастроэнтерологам, патологоанатомам, функциональным диагностам, студентам медицинских вузов и слушателям курсов повышения квалификации - всем тем, кто интересуется детской хирургией.

Детальніше...

Рыжков, В. Д. Болевые феномены в неврологии [Текст] : руководство / В. Д. Рыжков. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2019. - 143 с. (616.8/Р 93)

Издание является руководством по болевым феноменам в неврологической практике. Семиология боли обоснована с позиций позитивной неврологии. Для топической диагностики заболеваний нервной системы предложен экспресс-метод “боль плюс синдром” при головной боли, а также позвоночных и туннельных болях. Рекомендации основаны на современном мультидисциплинарном подходе врачей-специалистов: невролога, врача общей практики, психотерапевта. Показано множество примеров исследований для постановки диагноза, ведения и лечения больных. Книга предназначена для врачей-практиков и специалистов, занимающихся проблемами боли.

Детальніше...

Врачебный контроль в физической культуре [Текст] : учебное пособие / Е. Е. Ачкасов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. - 128 с. (613.7/В 81)

Учебное пособие соответствует примерной программе по дисциплине "Спортивная медицина" для студентов медицинских вузов. В нем изложены современные принципы организации врачебного контроля лиц, занимающихся различными формами физической культуры, представлены аппаратно-программные комплексы для массовых скрининг-обследований. Впервые в учебное пособие для студентов включены санитарно-гигиенические требования к состоянию спортивных сооружений.

Детальніше...

Шарыкин, А. С. Врожденные и приобретенные заболевания клапанов сердца [Текст] : руководство / А. С. Шарыкин. - Москва ; Рязань : ГУП РО "Рязанская областная типография", 2019. - 216 с. : ил. (616.12/Ш 26)

Книга посвящена одному из важнейших разделов современной кардиологии - приобретенным заболеваниям клапанов сердца, в том числе на фоне ранее имевшихся врожденных проблем. Подробно представлены основные патологические процессы, приводящие к дисфункции клапанов, их последствия, варианты лечения и послеоперационного ведения пациентов. Издание содержит многочисленные рисунки и схемы, иллюстрирующие расстройства гемодинамики, методы исследования и современные оперативные вмешательства при клапанной патологии. Приведены также нормативные данные о размерах сердца и его структур, что необходимо в практической врачебной деятельности. Руководство может быть рекомендовано кардиологам, терапевтам, врачам общей практики, получающим последипломное образование, специалистам функциональной диагностики, а также студентам медицинских учебных заведений.

Детальніше...