Дата надходження: 11 грудня 2020 р.

Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології — захворюванням пародонта. У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого. У другому виданні з урахуванням настанов Міжнародної федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з вимогами доказової медицини. Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них. Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

ЗМІСТ

Розділ 1. Анатомія та фізіологія пародонта

Розвиток пародонта

Ясна

Періодонт

Цемент

Комірковий відросток

Кровопостачання пародонта

Лімфатична система пародонта

Iннервація пародонта

Слина

Функції пародонта

Вікові зміни

Розділ 2. Обстеження хворого

Анамнез

Огляд

Iндексна оцiнка стану тканин пародонта

Функцiональнi методи дослiдження пародонта

Методи дослiдження кiсткової тканини щелеп

Лабораторнi методи дiагностики

Цитологічні методи

Мікробіологічні методи

Біохімічні та імунологічні методи

Морфологiчнi методи

Розділ 3. Клiнiка та дiагностика захворювань пародонта

Класифікація захворювань пародонта

Етiологiя та патогенез захворювань пародонта

Місцеві фактори

Загальнi фактори

Запальнi захворювання пародонта

Клiнiка захворювань пародонта

Папіліт

Гінгівіт

Дистрофiчно-запальнi та дистрофічні захворювання пародонта

Клiнiка генералiзованого пародонтиту

Клiнiка пародонтозу

Прогресивнi iдiопатичнi захворювання

Пародонтальнi прояви, що супроводжують захворювання кровi

Гiстiоцитоз із клітин Лангерганса

Пародонтальнi прояви, що супроводжують порушення обмiну речовин

Ураження пародонта в разi iмунодефiцитних станiв

Пародонтальнi прояви в разi вроджених захворювань

Продуктивнi процеси, пародонтоми

Диференцiальна дiагностика захворювань пародонта

Розділ 4.Лiкування захворювань пародонта

Загальнi принципи лiкування

Мiсцеве лiкування

Знеболювання

Усунення мiсцевих подразникiв

Медикаментозне лiкування захворювань пародонта

Пародонтальнi пов’язки

Хiрургiчне лiкування

Кюретаж

Гiнгiвотомiя

Гiнгiвектомiя

Клаптевi операцiї

Оперативнi втручання для формування присiнка порожнини рота

Видалення зубiв та iншi хiрургiчнi втручання

Ортопедичне лiкування

Фiзiотерапевтичнi методи лiкування

Електролiкування

Постійний струм

Iмпульсний струм низької частоти і низької напруги

Iмпульсний струм високої, ультрависокої частоти і низької напруги

Світлолікування

Вакуум-терапія

Гідротерапія

Масаж

Тепло- та холодолікування

Кріотерапія

Магнітотерапія

Оксигенотерапія

Загальне лiкування

Антибактерiальна та протизапальна терапiя

Вiтамiнотерапiя

Гiпосенсибiлiзувальна терапiя

Iмуномодулювальна терапiя

Стимулювальна терапiя

Вплив на центральну нервову систему

Дiєтотерапiя

Особливостi лiкування пародонтозу

Розділ 5. Профілактика захворювань пародонта

Основні принципи профілактики захворювань пародонта

Масовi соцiально-профiлактичнi заходи

Лiкарсько-профiлактичнi заходи

Iндивiдуальнi профiлактичнi заходи

Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта

Особливостi гiгiєни порожнини рота в дiтей

Диспансеризацiя хворих iз захворюваннями пародонта

Особливостi диспансеризацiї дiтей iз захворюваннями пародонта

Органiзацiя пародонтологiчного кабiнету (вiддiлення)

Висновок

Тести для самостійного контролю

Література