Ендокринна та iмунна системи жiнок бiльш схильнi до цiєї хвороби

-- Це дуже складна неврологiчна хвороба, i донедавна прогнози
для тих, хто занедужав на розсiяний склероз, були невтiшними, -- розповiдає
лiкар-невропатолог, доктор медичних наук Анатолiй Iванович
Назарчук. -- Бо це багатовогнищеве ураження центральної нервової
системи у людей молодого вiку з порушенням функцiй усiх
регуляторних систем органiзму -- нервової, iмунної, ендокринної.

 -- Що це за захворювання i що провокує його виникнення? 

-- Розсiяний склероз належить до групи так званих аутоiмунних
демiєлiнiзувальних захворювань. Це тi захворювання, за яких
страждають мiєлiновi оболонки нервових волокон, але на сьогоднi з
появою сучасних адекватних методiв дiагностики з'ясовано, що це
не тiльки аутоiмунне, а й нейродегенеративне захворювання. I воно
чимось подiбне до хвороб Паркiнсона, Альцгеймера й iнших. А чому
воно виникає?.. Наразi це невiдомо.

-- Ну є все ж якiсь чинники, якi пiдштовхують до цiєї хвороби?

-- Причини виникнення розсiяного склерозу невiдомi, однак є
певнi гiпотези. I найприйнятнiша та, що велике значення у
виникненнi цiєї хвороби має якась перенесена ще в дитинствi
вiрусна iнфекцiя. Також фахiвцi не вiдкидають генетичної
схильностi. Ми не говоримо, що розсiяний склероз -- спадкове захворювання, 
що передається з поколiння в поколiння, але певна генетична схильнiсть є. 
Його виникнення можуть спричинити травма, спровокована вроджена патологiя, 
вiрус, хiмiчне отруєння, рентгенiвське або надвисоке опромiнення. Проте 
останнiм часом на перше мiсце виходять гормональнi препарати.
      
Без сумнiву, iснує й безпосереднiй зв'язок цiєї хвороби зi
способом життя та харчування, психiчна рiвновага й екологiчнi
умови теж мають велике значення. Я б навiть сказав, що iснує
географiчний чинник.

Так, доведено, що розсiяний склероз найбiльше поширений у 
захiдних регiонах України, Бiлорусi, країн Балтiї, iнших
європейських країнах. У мiру вiддалення вiд екватора випадкiв
захворюваностi на розсiяний склероз бiльше. Там, де висока
вологiсть, менше сонячних днiв, вiдповiдний склад грунтiв, певнi
особливостi харчування, спостерiгається бiльше випадкiв
розсiяного склерозу. Наша зона є зоною високого ризику
захворювання. Причому, якщо люди вiком до 15 рокiв переїжджають
iз зони високого ризику в зону нижчого, вони набувають
особливостей тiєї зони, до якої прибувають, i в них менша
ймовiрнiсть захворiти. Якщо ж такий переїзд вiдбувається у вiцi
понад 15 рокiв, то ймовiрнiсть наразитися на хворобу так само
висока, як i була. I це доведено на дуже великiй кiлькостi
хворих.

-- Ви постiйно наголошуєте на тому, що розсiяний склероз -- хвороба людей  молодих. Про який вiк iдеться i чому хворiють саме молодi?

-- Основний вiковий прошарок хворих -- 20 -- 40 рокiв. Однак 
тепер є факти певної метаморфози -- вiдбувається помолодшання
хвороби, тож маємо пiдстави говорити i про дитячий розсiяний
склероз. У мене особисто є кiлька пацiєнтiв 6 -- 7-рiчного вiку. Маю
зазначити, що кiлька лiт тому я такого не спостерiгав.
Хоча трапляються випадки, коли хворiють люди i старшого вiку.
Чому хворiють переважно молодi? Очевидно тому, що їхня iмунна
система вразливiша i схильнiша до рiзноманiтних iнфекцiй. I,
до речi, жiнки вдвiчi частiше, у порiвняннi з чоловiками, потерпають 
вiд цiєї недуги. А вiдбувається це тому, що ендокринна та
iмунна системи жiнок бiльш схильнi до розсiяного склерозу. 

-- Чи можете назвати основнi його клiнiчнi ознаки? 

-- Симптоми розсiяного склерозу виникають зазвичай у вiцi мiж 20
i 40 роками. Однак першi ознаки розсiяного склерозу iнодi можна
спостерiгати у пiдлiткiв, навiть у дiтей молодшого вiку. Пiсля
40 рокiв також не можна почуватися убезпеченим, та ймовiрнiсть
захворiти зменшується.
     
Початок хвороби може бути i бурхливим, i настiльки м'яким,
що людина протягом тривалого часу не помiчає її симптомiв.
     
Ця хвороба тому й називається розсiяним склерозом, що
уражуються рiзнi вiддiли центральної нервової системи -- у головному 
i спинному мозку, зазвичай бiла речовина головного
мозку, мозочка, бокових стовпiв спинного мозку. Якщо говорити
зрозумiлою мовою, першими проявами хвороби є руховi розлади -- людина 
втрачає здатнiсть ходити. На другому мiсцi за частотою -- координаторнi 
розлади, тобто людина скаржиться на раптовi
запаморочення, нудоту, блювоту, похитування при ходьбi, зазвичай тi скарги 
звучать так: "Я ходжу, мов п'яний". Дуже часто
є розлади з боку зорового нерва -- людина раптово втрачає зiр,
щоправда, пiзнiше, без будь-якого лiкування, зiр може
вiдновитися. Нерiдко є скарги на затерпання у пальцях рук i нiг, загалом у 
тiлi. Дуже часто хворi говорять, що в них вiдчуття,
нiби їхнє тiло перев'язали мотузкою чи затиснули у сталевий
корсет, скаржаться й на онiмiння та вiдчуття, нiби по тiлу
повзають мурашки. Пiзнiше можуть долучитися розлади функцiї
тазових органiв -- як-от нетримання чи затримка сечi, частi 
позиви до сечовипускання. Можливi змiни з боку певних
черепно-мозкових нервiв, наприклад, ураження лицьового чи
трiйчастого нерва. Також можуть виникати змiни у психiчнiй
сферi. 

-- Ну як так по-простому людинi зрозумiти, що її чекає вiзит до
невропатолога?

-- Загалом, мушу сказати, що розсiяний, або дисемiнований,
склероз -- хвороба центральної нервової системи iз затяжним
перебiгом. За один день чи тиждень запiдозрити розсiяний склероз
не вдасться, i не варто при якихось проблемах зi здоров'ям
ставити собi дiагноз, чи ще гiрше -- лiкуватися самостiйно. Лише
квалiфiкований лiкар на основi дослiджень може щось призначати.
Що ж до розсiяного склерозу, то починається вiн переважно
порушенням рухових функцiй кiнцiвок. Людина кульгає, потiм у неї
поступово слабшає зiр, часто цей процес супроводжується болем в
очному яблуцi, у серединi поля зору виникає "чорна пляма". Потiм
до цих порушень може долучитися млявiсть м'язiв, викривлення
кiнцiвок, а далi -- глухота i слiпота. Зрештою, усе це призводить
до онiмiння, хворий стає млявим, у нього виникає паралiч.
Розсiяний склероз може тривати з ремiсiями понад 30 рокiв!

Оскiльки розсiяний склероз руйнує всю нервову систему, вiн не має
чiткої локалiзацiї, як у разi iнших хвороб. А коли втрачає
бiологiчну рiвновагу центральна нервова система, тодi перестають
належним чином функцiонувати клiтини й увесь органiзм. За якийсь
час розсiяний склероз призводить до депресiї, спазматичних
нападiв плачу й апатiї, що спричинює повну безпораднiсть хворого.
Мушу вам зiзнатися, що це жахливо -- спостерiгати, як молодi люди
повiльно вмирають. Тому в жодному разi не можна допустити стадiї
хвороби, з якої повернення вже немає. Загалом за останнi роки
кiлькiсть захворювань на неї за частотою випадкiв майже
прирiвнюється до ракової. Трагiзм ситуацiї полягає ще й у тому,
що розсiяний склероз атакує пiдступно й повiльно знищує молодих
людей!

-- Ви хочете сказати, що розсiяний склероз -- невилiковна хвороба? 

-- Це хронiчне iнвалiдизивне захворювання. Проте останнiми роками
ситуацiя щодо розсiяного склерозу кардинально змiнилася -- i у
свiтi, i в Українi. Активно розвивається дослiдження етiологiї
захворювання, тобто причин, якi призводять до його виникнення,
дослiджуються певнi клiнiчнi особливостi. I такi дослiдження
сприяють тому, що кожен рiк приносить нам новий препарат, а це
дає право говорити, що розсiяний склероз iз невилiковних перейшов
у групу тих хвороб, якi можна лiкувати. I це дуже велике
досягнення сучасної медицини.
     
Саме ж лiкування розсiяного склерозу залежить вiд фази хвороби. У
разi загострення, якщо симптоми з'явилися 1 -- 2 мiсяцi тому,
допомагають кортикостероїди -- гормональнi препарати, якi
призначають у великих дозах нетривалий час i лише в стацiонарi
пiд наглядом лiкарiв. Така терапiя зазвичай тимчасово зупиняє
загострення недуги i повертає пацiєнтовi нормальне самопочуття.

У фазi ремiсiї, коли стан хворого полiпшується, треба проводити
профiлактичне, так зване превентивне, лiкування задля 
запобiгання наступним загостренням. Використовують препарати, якi
змiнюють стан iмунної системи таким чином, що тимчасово зупиняється
руйнування нервової системи. Такi лiки дають хороший ефект i
добре переносяться. Однак вартiсть їх дуже велика. Приймати їх
потрiбно роками -- лише за 8 -- 9 мiсяцiв з'являються першi
результати лiкування.

-- А якi чинники прискорюють iнвалiдизацiю? 

-- Передовсiм це перенесенi iнфекцiї. Дуже часто до нас
потрапляють хворi на розсiяний склероз iз загостренням -- пiсля
грипу або якихось iнших iнфекцiйних захворювань. Також негативно
впливає переохолодження. Провокують погiршення стану й
перегрiвання -- йдеться навiть про споживання гарячого чаю, не
кажучи вже про гарячi ванни, вiдвiдини теплих країв чи
перебування влiтку на сонцi.

Надзвичайно велике значення має стресовий чинник. Донедавна одним iз таких провокативних чинникiв погiршення стану вважали вагiтнiсть. Однак насправдi вагiтнiсть не впливає на обтяження перебiгу розсiяного склерозу. Тож тепер
я своїм пацiєнтам кажу, що народжувати треба, однак за умови
надiйного тилу. Основне в боротьбi з розсiяним склерозом -- вiра,
послiдовнiсть, планомiрнiсть i жага життя.

Олеся СЕНИК