У вересні-жовтні цього року спеціалісти відділу контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області провели дві позапланові перевірки у ТДВ «Русь» і СТОВ «Агрофірма «Маяк». Вони з’ясовували, чи не порушили згадані підприємства  вимоги статті  13 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів». Зокрема йшлося про вивільнення в навколишнє середовище ГМО без оцінки впливу на довкілля та до їх державної реєстрації. Фахівці провели відбір зразків рослин сої культурної та передали їх до Черкаської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.

Згідно з експертними висновками лабораторії у наданих зразках бобів сої культурної  ГМО не виявлено.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 13 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (далі-Закон) генетично модифіковані орган­ізми, що використовуються у відкритій системі, повинні відповідати вимогам біологічної та генетичної безпеки за умови дотримання передбаченої технології викорис­тання. У той же час Закон забороняє вивільнен­ня в навколишнє природне середовище ГМО до їх державної реєстрації, крім вивільнен­ня в навколишнє природне середовище при проведенні державних випробувань.

 З метою запобігання поширення генетично модифікованих організмів та попередження випадків використання незареєстрованих ГМО у відкритих системах, пропонуємо ознайомитися із АЛГОРИТМОМ ДІЙ при зверненні фізічної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому середовищу чи безпеці держави  в сфері використання, розповсюдження незареєстрованих ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях АПК.

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  у разі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності) посадові особи Відділу можуть здійснити позаплановий захід державного нагляду(контролю). Позаплановий захід у такому разі здійснюється за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), тобто Держпродспоживслужби. Отже, спочатку посадові особи готують відповідний лист-погодження на адресу Держпродспоживслужби України. Після отримання погодження з Держпродспоживслужби України, посадові особи готують відповідні розпорядчі документи, які необхідні для здійснення позапланового заходу.

Далі вони проводять позаплановий захід державного нагляду(контролю).

Перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи зобов’язані:

 - пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу;

 - пред’явити субєкту господарювання копію погодження Держпродспоживслужби і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення (направлення). Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили вищевказані документи;

- ознайомити керівника суб’єкта господарювання або уповноважену ним особу з підставою проведення позапланового заходу;

- внести запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта господарювання).

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

Під час здійснення позапланового заходу посадова особа має право прийняти рішення про відбір зразків продукції. В такому випадку відбір зразків насіння, рослин здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, або його заступника.                              У рішенні про необхідність відбору зразків продукції зазначаються кількість зразків, необхідних для експертизи, а також місце здійснення цієї експертизи. Відбір зразків продукції здійснюється в кількості трьох екземплярів, один (контрольний) з яких залишається у суб'єкта господарювання.

Посадова особа повинна пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання рішення про відбір зразків насіння, рослин та роз'ясненити порядок його проведення.

Далі відбувається сама процедура проведення посадовою особою відбору зразків насіннярослин згідно встановленого порядку у присутності керівника суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженої ним особи (фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи). Посадова особа повинна укомплектувати, упаковати  та  опломбувати  (опечатати) відібрані  зразки  насіння, рослин  і забезпечити зберігання та транспортування в умовах,  що забезпечують незмінність  параметрів,  за  якими  буде проводитися експертиза (випробування) таких зразків та своєчасність   доставки    до    місця    проведення    експертизи. Контрольний зразок насіння, рослин залишається у суб'єкта господарювання і він повинен зберігатися в умовах, що забезпечують збереження його   якості   та  цілісності,  до  ознайомлення  з  результатами експертизи (випробування).

Після цього складається  акт відбору зразків продукції у трьох примірниках. Всі примірники акта підписуються посадовою особою, яка відібрала зразки насіння, рослин та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

Один примірник акта відбору зразків додається до опломбованих (опечатаних) зразків насіння, рослин та передається  разом із зразками до Лабораторії, другий - залишається у суб'єкта господарювання, третій – у посадової особи, яка здійснила відбір зразків продукції.

Після отримання результатів експертизи за проведеними лабораторними дослідженнями посадова особа ознайомлює суб'єкта господарювання з висновком експертизи і складає акт у двох примірниках, з вказанням детального опису виявлених порушень з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадова особа вручає керівнику чи уповноваженій ним особі  один примірник уніфікованого актуДругий примірник уніфікованого акту зберігається у Відділі.

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі уніфікованого акта  посадовою особою складається припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, в разі  виявлення під час здійснення заходу  у двох примірниках:                                   один примірник не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається суб'єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається у Відділі.

У разі відмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи від отримання розпорядчого документа щодо усунення порушень вимог законодавства посадова особа направляє розпорядчі документи(припис, розпорядження) рекомендованим листом або у випадках, передбачених законом, - за допомогою електронного кабінету або іншої інформаційної системи, користувачами якої є відповідний орган державного нагляду (контролю) та суб’єкт господарювання, який ним перевірявся, а на копії розпорядчого документа, який залишається у Відділі проставляє відповідний вихідний номер і дату направлення.

У разі невиконання припису матеріали позапланового заходу державного нагляду (контролю) передаються в правоохоронні та інші повноважні органи для подальшого розгляду та реагування згідно діючого законодавства.

Про результи здійснення позапланового заходу державного нагляду(контролю) і суть прийнятого рішення інформується заявник(фізична особа) у письмовій формі за підписом керівника Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській або особи, яка виконує його обов'язки.

У разі підтвердження результатами експертизи (випробування) факту порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства суб'єкт господарювання відшкодовує витрати на проведення експертизи (випробування) в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  Є певні застереження у законодавстві України щодо розгляду звернень громадян, а саме:

  1. У статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» вказано, що фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом. Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється.
  2. У статті 27 Закону України «Про звернення громадян», в якій йдеться про відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості вказано, що витрати, зроблені органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.

Наголошуємо, що статтею 18 Закону передбачено, що порушення вимог цього Закону і прийнятих на його основі нормативно-правових актів тягне за собою цивільну, адміністративну, дисциплінарну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Відповідальність несуть особи, які винні у:

- приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або спричинило загрозу життю та здоров'ю людини чи навколишньому природному середовищу;

- недотриманні або порушенні вимог стандартів, регламентів, санітарних норм і правил використання, транспортування, зберігання, реалізації ГМО;

- використанні незареєстрованих ГМО або продукції, отриманої з їх використанням (за винятком науково-дослідних цілей);

- порушенні правил утилізації та знищення ГМО;

- невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і контроль.

Ця стаття має лише інформаційний, рекомендаційний та роз’яснювальний характер.

https://www.cherk-consumer.gov.ua/novyny/2238-yak-chynne-zakonodavstvo-rehuliuie-vykorystannia-hmo-v-ukraini