Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] : учебное пособие / В. С. Тарасюк [и др.] ; ред. В. С. Тарасюк. - Київ : Медицина, 2015. - 368 с. : іл. (16.1/9-082.1/ 26)

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, застосування вогнепальної зброї, дії факторів ураження на організм людини. Питання надання екстреної медичної допомоги після реформи медицини в Україні й тактичної медицини в зоні АТО наведено в окремих розділах. Також детально висвітлено травми окремих частин тіла й органів, питання надання допомоги в осередку ураження з особливостями в зоні АТО, методи транспортування до лікувального закладу. Посібник ілюстрований 211 малюнками до навичок, які виконуються за певним алгоритмом. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації. Посібник також буде корисний учням середніх шкіл, волонтерам, організованому і неорганізованому населенню під час навчання його навичкам медичної допомоги.

Детальніше...

Ортодонтия [Текст] : учебник / П. С. Флис [и др.] ; ред. П. С. Флис. - 2-е изд., испр. - Киев : Медицина, 2016. - 360 с. : ил. (16.31-007/-70)

Учебник подготовлен согласно новой программе преподавания ортодонтии в высших медицинских учебных заведениях III–IV уровней аккредитации. Представлены новое определение ортодонтии как науки, методы исследования, классификации, этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, методы лечения и профилактика стойких аномалий и деформаций зубочелюстного аппарата. Для студентов, врачей-интернов, курсантов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации, а также последипломного образования.

Детальніше...

Невідкладна допомога в оториноларингології [Текст] : навчальний посібник / О. М. Науменко [и др.]. - Київ : Медицина, 2017. - 144 с. (16.21(02)/ 40)

У навчальному посібнику розглянуто питання з усіх розділів невідкладної оториноларингології. Доступно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину, а також способи надання невідкладної допомоги пацієнтам із патологією ЛОР-органів. Кожний розділ охоплює основні захворювання вуха, носа, приносових пазух, гортані, глотки, з якими стикається лікар загальної практики — сімейної медицини під час лікувального процесу. Описано основні аспекти надання медичної допомоги на різних її етапах. Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України.

Детальніше...

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога [Текст] : підручник / І. С. Зозуля [и др.] ; ред. І. С. Зозуля. - 3-е вид., перероб. та доп. - Київ : Медицина, 2017. - 960 с. (616.1/9-082/М 42)

У підручник включено всі основні розділи невідкладних станів, які трапляються в медичній науці і практиці при різних захворюваннях. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці й наданні екстреної медичної допомоги в хірургії, кардіології, неврології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології, при опікових захворюваннях, отруєннях, в офтальмології та фтизіатрії. Відповідно до вимог доказової медицини стисло викладено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних захво-рювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено сучасні препарати. Для лікарів-інтернів, лікарів — слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів усіх спеціальностей, що вивчають медицину невідкладних станів за програмами післядипломної освіти, докторантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів, студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Детальніше...

Кириленко, І. І. Захворювання слизової оболонки ротової порожнини [Текст] : навчальний посібник / І. І. Кириленко, І. В. Палійчук, М. М. Рожко. - Київ : Медицина, 2016. - 352 с. : іл. (616.311/К 43)

У навчальному посібнику викладено головні питання клінічної картини, діагностики та лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини. Розділи посібника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі та передатестаційному циклу­ зі спеціальності «Стоматологія», «Терапевтична стоматологія». Текст посібника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом. Для студентів, лікарів-інтернів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.

Детальніше...

Кондратюк, В. Є. Внутрішня медицина: ревматологія [Текст] : навчальний посібник / В. Є. Кондратюк, М. Б. Джус. - Київ : Медицина, 2017. - 272 с. (616.991/К 64)

Навчальний посібник містить сучасну інформацію щодо етіології, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики при найпоширеніших­ хворобах кістково-м’язової системи та сполучної тканини, спрямований на поліпшення теоретичної і практичної підготовки студентів. Посібник створено відповідно до затвердженої навчальної програми «Внутрішня медицина» 2015—2016 н. р. для студентів V курсу. Його зміст і побудова спростить і полегшить студентам підготовку як під час самостійної роботи вдома, так і під час практичних занять у клініці. Для студентів, лікарів-інтернів і курсантів вищих медичних навчальних­ закладів післядипломної освіти.

Детальніше...

Черноусов, А. Ф. Хирургия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки [Текст] : руководство / А. Ф. Черноусов, Т. В. Хоробрых, П. М. Богопольский. - Москва : Практическая медицина, 2016. - 352 с. (616.433/Ч-49)

В руководстве приведены краткие сведения по истории развития желудочной хирургии, анатомии и физиологии. Освещены современные взгляды на этиологию и патогенез язвенной болезни, описаны методы исследования, показания к операции и выбор ее метода, техника оперативных вмешательств, особенности предоперационной подготовки и послеоперационное ведение больных, послеоперационные осложнения, болезни оперированного желудка и повторные операции. Отдельно изложены клиническая картина, диагностика осложненных язв и тактика хирурга в этих ситуациях. Наряду с классическими методами приведены способы операций, разработанные авторами.

Для хирургов, гастроэнтерологов.

Детальніше...

Потекаев, Н. С. Распознавание болезней кожи [Текст] : монография / Н. С. Потекаев, Н. Н. Потекаев, А. Н. Львов. - Москва : МДВ, 2016. - 120 с. : цв.ил. (616.5/П 64)

С классических позиций в книге освещены основополагающие принципы распознавания болезней кожи, представлен пересмотр традиционных представлений о сыпях и их морфологических элементах, обсуждены актуальные вопросы пропедевтики в дерматовенерологии , даны ключи дифференциальной диагностики как часто встречающихся, так и казуистических дерматозов. Хорошо иллюстрировнанный текст дополняют разделы по дерматоскопии и патогистологическому исследованию в дерматологии. Книга адресована дерматовенерологам, косметологам, врачам общей практики.

Детальніше...

Касихина, Е. И. Поверхностные микозы у детей [Текст] : учебное пособие / Е. И. Касихина. - Москва : Видар-М, 2016. - 168 с. (618.975/К 28)

Пособие для врачей посвящено актуальной проблеме – поверхностным микозам в детском возрасте, наиболее часто встречающимся в повседневной практике врача дерматовенеролога и миколога. Подробно изложены современные сведения о возрастных особенностях патогенеза, клиники и лечения микозов у детей различных
возрастных групп. В пособии освещены современные особенности клинического течения и терапии микозов у детей грудного и раннего детского возраста. Уделеновнимание принципам рационального наружного лечения с использованием как традиционных, так и современных средств местной терапии. Отражены принципы
выбора системных противогрибковых, а также антисептических наружных средств с учетом возраста ребенка. Автором обобщен практический опыт отечественных и зарубежных дерматологов и микологов по данной проблеме.
Пособие предназначено для врачей дерматовенерологов, микологов, педиатров, слушателей курсов повышения квалификации по этим специальностям и может быть использовано в лечебно-профилактических учреждениях.

Детальніше...

Неотложные состояния в урологии [Текст] : справочное издание / пер. с англ. под ред. И. И. Абдуллина ; ред. Х. Хашим [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 320 с. : ил. (616.6/Н 52)

Книга "Неотложные состояния в урологии" является хорошо проработанным карманным справочником, содержащим краткое, полное и легкодоступное для целевой аудитории описание неотложных состояний, возникающих в урологической практике, а также тактики их ведения.

Наряду с полным описанием каждого состояния, требующего неотложной урологической помощи, делается акцент на практическом подходе.

Предназначено для практикующих урологов и для других специалистов, осуществляющих первичный прием пациентов с возможной урологической патологией: хирургов, терапевтов, семейных врачей, врачей бригад скорой медицинской помощи, а также среднего медицинского персонала.

Детальніше...