Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Ковальський, О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика [Текст] : підручник / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич ; МОЗ України. - 2-е вид. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 512 с. : іл. (616.073.1/К 56)

Підручник створений згідно з програмою навчальної дисципліни “Радіологія” (Київ, 2006) і відповідає принципам Європейської кридитно-модульної системи якісної підготовки лікарів. У підручнику викладені сучасні досягнення медичної радіології, методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи отримання діагностичних зображень, променева діагностика захворювань органів і систем, алгоритми променевих досліджень, тестові завдання і ситуаційні задачі. Для зручності студентів в одному виданні представлено основи і сучасний рівень променевої терапії. Для студентів медичних вузів IV рівня акредитації, інтернів-радіологів та лікарів інших спеціальностей.

Детальніше...

Патоморфологія та гістологія [Текст] : атлас / Д. Д. Зербіно [и др.]. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 800 с. : іл. (616.091/П 20)

В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відобра: но гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічн процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та ци логічними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів. Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями «Лікувалі справа», «Педіатрія», «Стоматологія», які вивчають гістологію та патоморфологію, і лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностя «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія», лікарів-патологоанатомів, кладачів медичних ВНЗ і лікарів різних спеціальностей, у практиці яких зустрічаюті патологічні стани та захворювання, патогістологічна картина яких тут продемонстрова

Детальніше...

Грэй, М. Л. Патология при КТ и МРТ [Текст] : монография / М. Л. Грэй, Дж. М. Эйлинэни ; пер. с англ. под ред. Э. Д. Акчуриной. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 456 с. : ил. (616.073.3/Г 91)

Данная книга позволяет быстро получить основную информацию об этиологии, эпидемиологии, лечении и прогнозе заболевания, а также о данных методов визуализации и предпочтительном способе исследования. Представлено 180 нозологических единиц, иллюстрированных самыми современными изображениями. Книга предназначена для специалистов лучевой диагностики, но также будет полезна врачам всех специальностей и студентам-медикам

Детальніше...

Рузин, Г. П. Основы технологии операций в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии [Текст] : учебное пособие / Г. П. Рузин, М. П. Бурых, Е. Н. Вакуленко. - Винница : Нова книга, 2016. - 408 с. : ил. (616.31-089/Р 83)

В книге представлены общий и специальный хирургический инструментарий, а также особенности оперативной техники в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Каждое оперативное вмешательство излагаеться как определенный технологический процесс с учетом самостоятельного изучения студентами. Пособие дополнено иллюстративным материалом и полностью соответствует программе подготовки хирурга-стоматолога.

Детальніше...

Методики морфологічних досліджень [Текст] : монографія / М. М. Багрій [и др.] ; ред.: М. М. Багрій, В. А. Діброва. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 328 с. (616.091/М 54)

У виданні представлено методики, які дозволяють вивчити морфологічні особливості тканин організму в нормі та при патологічних станах, що є базисом стандартів доказової медицини. Вперше в Україні видається книга, в якій наведено як класичні методики дослідження в морфології, так і сучасні імуноморфологічні. Більшість методик перевірено авторами. Книга рекомендована для лікарів-патологоанатомів, лікарів-судово-медичних експертів-гістологів, лікарів-цитологів, лаборантів, науковців-морфологів. Видання буде корисним для викладачів, аспірантів, студентів медичних вузів, які займаються морфологічними дослідженнями.

Детальніше...

Шегедин, М. Б. Медсестринство в дерматології і венерології [Текст] : навчальний посібник / М. Б. Шегедин, М. М. Зайченко, Я. О. Зайченко - Вінниця : Нова книга, 2017. - 200 с. (616.5/Ш 38)

Навчальний посібник із дисципліни “Медсестринство в дерматології і венерології” складений у вигляді структурно-логічних схем, які висвітлюють основні питання навчальної дисципліни. Підготовлений згідно з програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. Посібник адаптований до Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду. Структурно-логічні схеми з кожної нозологічної форми подано у такій послідовності: визначення хвороби, етіологія, епідеміологія, класифікація, медсестринський процес, профілактика. Особливу увагу приділено розкриттю всіх етапів медсестринського процесу, тактиці медсестри діагностики та лікуванню хворого. Для студентів спеціальності “Медсестринство” вищих медичних навчальних закладів.

Детальніше...

Дюннебир, Э. А. Лучевая диагностика. Оториноларингология [Текст] : справочное издание / Э. А. Дюннебир, Э. Бек, Ф. Памейер ; пер. В. Ю. Халатов ; пер. с англ. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 360 с. : ил. (616.073.321/Д 96)

Книга представляет собой иллюстрированный справочник по лучевой диагностике заболеваний ЛОР-органов. Материал разбит на 4 больших раздела, посвященных височной кости, основанию черепа, области носа и носовых пазух, шее. Каждый раздел предваряется сведениями о нормальной рентгеноанатомии описываемой области, приводятся типичные диагностические изображения, выполненные при помощи наиболее показательных для исследуемой области методов (традиционная рентгенография, КТ или МРТ). Сведения о патологических изменениях, сопутствующих заболеваниям рассматриваемой области, приводятся в виде конкретных клинических примеров, иллюстрированных соответствующими диагностическими изображениями.

Детальніше...

Колісник, П. Ф. Лекції з клінічної вертебрології [Текст] : навчальний посібник / П. Ф. Колісник ; ВНМУ ім. М. І. Пирогова. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 184 с. : ил. (616.7/К 60)

У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання клінічної вертебрології, зокремп: клінічної морфології, патогенезу вертеброгенних захворювань внутрішніх органів та систем, патології хребта, вертебродіагностики та вертебрології. Розроблені у форміц лекцій теоретичні основи, в простій та зрозумілій формі, висвітлюють шляхи та механізми передачі патології хребта на інші органи та системи. Важливою також є спроба розкриття механізмів розвитку резистентності терапевтичних захворювань до лікування при патології хребта і його сегментів. Метою створення посібника є необхідність ознайомлення студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, широкого кола лікарів-практиків та науковців різних галузей медицини з актуальними проблемами вертебрології.

Детальніше...

Петрова (Шахова), Е. Б. Ишемическая болезнь сердца: эхокардиографическая диагностика - от стандартов к современным технологиям [Текст] : учебное пособие / Е. Б. Петрова (Шахова), Т. Ю. Тюрина - Н.Новгород : НижГМА, 2017. - 130 с. : ил. (616.127.3/П 30)

В настоящем пособии рассмотрены основы стандартного эхокардиографического исследования, а также применение современных технологий в эхокардиографии при обследовании пациентов с ишемической болезнью сердца. Основной акцент сделан на использовании технологии Velocity Vector Imaging.

Детальніше...

Ишемические болезни в практике семейного врача [Текст] : учебное пособие / Р. Е. Калинин [и др.] ; ред.: Р. Е. Калинин, В. Н. Абросимов. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 208 с. (616.127.3/И 97)

Учебное пособие содержит современные сведения об этиологии, патогенезе,клинической картине, диагностике и лечении различных ишемических синдромов. В издании представлены ишемическая болезнь сердца, головного мозга,сонных артерий, почек, нижних конечностей, органов пищеварения, ишемическая ретинопатия. Предназначено для врачей общей практики (семейных врачей), терапевтов,хирургов, неврологов,окулистов, гастроэнтерологов.

Детальніше...