Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Атаман, О. В. Патофізіологія [Текст] : у 2 т. : підручник. Т. 1. Загальна патологія / О. В. Атаман ; МОЗ України. - Вінниця : Нова книга, 2012. - 592 с. (616.092/А 92)

У першому томі підручника відповідно до програми навчальної дисципліни патофізіологія, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України (Київ, 2006), викладено всі питання, що входять до модуля 1 “Загальна патологія”. У матеріал підручника увійшли новітні дані про молекулярні й молекулярно-генетичні механізми розвитку патологічних прцесів і хвороб. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, науковців, практичних лікарів.

Детальніше...

Руководство по клинической офтальмологии [Текст] : руководство / ред.: А. Ф. Бровкина, Ю. С. Астахов. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2014. - 960 с. : ил. (617.7/Р 85)

В руководстве на основе новейших достижений науки и практики обстоятельно изложена подробная информация о современных методах исследования в клинической офтальмологии. С учетом анатомического расположения подробно рассмотрены вопросы патогенеза, критерии диагностики, современные методы медикаментозного лечения и профилактики заболеваний органа зрения. Читатель найдет в книге подробные сведения о глаукоме, травмах органа зрения и орбиты, бинокулярных и глазодвигательных расстройствах и косоглазии. Для практикующих врачей-офтальмологов, специалистов, повышающих квалификацию по офтальмологии, и студентов высших медицинских учебных заведений.

Детальніше...

Функциональные методы диагностики в практике семейного врача [Текст] : учебное пособие / Н. Я. Доценко [и др.]. - Киев : Медицина, 2016. - 176 с. : ил. (616.072/Ф 94)

Учебное пособие по функциональной диагностике основано на новейших подходах в интерпретации инструментальных методов, используемых студентами и врачами-интернами в повседневной практике. Каждый врач должен знать методы инструментальной диагностики с позиций последних достижений науки, понимать их информативность. Но главная роль в лечебно-диагностическом процессе отведена клиническому мышлению врача, его наблюдательности, умению правильно анализировать и синтезировать клинические симптомы. Принципы изложения учебного пособия — это краткость, практичность и рациональность. Весь текстовой и графический материал представлен авторами в простой, доступной форме. Учебное пособие предназначено для студентов, а также призвано восполнить пробелы в профессиональном образовании врачей общей практики — семейной медицины и станет хорошим подспорьем в повседневной практической работе врачей-интернов.

Детальніше...

Симптоми і синдроми у хірургії [Текст] : учебное пособие / І. Д. Герич [и др.] ; ред.: І. Д. Герич, С. Д. Хіміч. - Київ : Медицина, 2016. - 304 с. (617(07)/ 37)

Книжку «Симптоми і синдроми у хірургії» написано у формі україномовного словника-тлумачника, що має як навчальну мету, так й енциклопедичну спрямованість. У ній зібрано практично всі найвідоміші симптоми, синдроми та різноманітні проби, що дотичні до хірургічних спеціальностей, причому більшість із них цитовано з першоджерел.
Користувачі словника зможуть знайти той чи той симптом за прізвищем автора в ал­фавітному порядку за іменним чи предметним покажчиками. Симптоми наведено мовою оригіналу та в українській транслітерації. Далі подано їх сутність, назви синонімів симп­тому (синдрому), опис методики його виявлення, а також примітки і короткі відомості про автора. Наприкінці книжки наведено алфавітні іменний та предметний покажчики. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, спеціалістів у галузі хірургії, клінічних ординаторів, аспірантів. Книжка також буде корисною для лікарів-хірургів та науковців.

Детальніше...

Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] : учебное пособие / В. С. Тарасюк [и др.] ; ред. В. С. Тарасюк. - Київ : Медицина, 2015. - 368 с. : іл. (16.1/9-082.1/ 26)

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, застосування вогнепальної зброї, дії факторів ураження на організм людини. Питання надання екстреної медичної допомоги після реформи медицини в Україні й тактичної медицини в зоні АТО наведено в окремих розділах. Також детально висвітлено травми окремих частин тіла й органів, питання надання допомоги в осередку ураження з особливостями в зоні АТО, методи транспортування до лікувального закладу. Посібник ілюстрований 211 малюнками до навичок, які виконуються за певним алгоритмом. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІV рівнів акредитації. Посібник також буде корисний учням середніх шкіл, волонтерам, організованому і неорганізованому населенню під час навчання його навичкам медичної допомоги.

Детальніше...

Ортодонтия [Текст] : учебник / П. С. Флис [и др.] ; ред. П. С. Флис. - 2-е изд., испр. - Киев : Медицина, 2016. - 360 с. : ил. (16.31-007/-70)

Учебник подготовлен согласно новой программе преподавания ортодонтии в высших медицинских учебных заведениях III–IV уровней аккредитации. Представлены новое определение ортодонтии как науки, методы исследования, классификации, этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, методы лечения и профилактика стойких аномалий и деформаций зубочелюстного аппарата. Для студентов, врачей-интернов, курсантов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III–IV уровней аккредитации, а также последипломного образования.

Детальніше...

Невідкладна допомога в оториноларингології [Текст] : навчальний посібник / О. М. Науменко [и др.]. - Київ : Медицина, 2017. - 144 с. (16.21(02)/ 40)

У навчальному посібнику розглянуто питання з усіх розділів невідкладної оториноларингології. Доступно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину, а також способи надання невідкладної допомоги пацієнтам із патологією ЛОР-органів. Кожний розділ охоплює основні захворювання вуха, носа, приносових пазух, гортані, глотки, з якими стикається лікар загальної практики — сімейної медицини під час лікувального процесу. Описано основні аспекти надання медичної допомоги на різних її етапах. Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України.

Детальніше...

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога [Текст] : підручник / І. С. Зозуля [и др.] ; ред. І. С. Зозуля. - 3-е вид., перероб. та доп. - Київ : Медицина, 2017. - 960 с. (616.1/9-082/М 42)

У підручник включено всі основні розділи невідкладних станів, які трапляються в медичній науці і практиці при різних захворюваннях. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці й наданні екстреної медичної допомоги в хірургії, кардіології, неврології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології, при опікових захворюваннях, отруєннях, в офтальмології та фтизіатрії. Відповідно до вимог доказової медицини стисло викладено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних захво-рювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено сучасні препарати. Для лікарів-інтернів, лікарів — слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів усіх спеціальностей, що вивчають медицину невідкладних станів за програмами післядипломної освіти, докторантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів екстреної медичної допомоги, сімейних лікарів, студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Детальніше...

Кириленко, І. І. Захворювання слизової оболонки ротової порожнини [Текст] : навчальний посібник / І. І. Кириленко, І. В. Палійчук, М. М. Рожко. - Київ : Медицина, 2016. - 352 с. : іл. (616.311/К 43)

У навчальному посібнику викладено головні питання клінічної картини, діагностики та лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини. Розділи посібника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі та передатестаційному циклу­ зі спеціальності «Стоматологія», «Терапевтична стоматологія». Текст посібника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом. Для студентів, лікарів-інтернів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.

Детальніше...

Кондратюк, В. Є. Внутрішня медицина: ревматологія [Текст] : навчальний посібник / В. Є. Кондратюк, М. Б. Джус. - Київ : Медицина, 2017. - 272 с. (616.991/К 64)

Навчальний посібник містить сучасну інформацію щодо етіології, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики при найпоширеніших­ хворобах кістково-м’язової системи та сполучної тканини, спрямований на поліпшення теоретичної і практичної підготовки студентів. Посібник створено відповідно до затвердженої навчальної програми «Внутрішня медицина» 2015—2016 н. р. для студентів V курсу. Його зміст і побудова спростить і полегшить студентам підготовку як під час самостійної роботи вдома, так і під час практичних занять у клініці. Для студентів, лікарів-інтернів і курсантів вищих медичних навчальних­ закладів післядипломної освіти.

Детальніше...