Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Грабовски, А. Неотложная неврология [Текст] : руководство / А. Грабовски, Л. Фабер [и др.]. ; пер. В. П. Адаскевич ; пер. с нем. под ред. Ю. В. Алексеенко. - Москва : Изд-во Панфилова, 2016. - 592 с. : ил. (616.8/Г 75)

Книга посвящена широкому кругу вопросов неотложной помощи и реанимации в неврологии: нарушениям мозгового кровообращения, черепно-мозговым травмам, нейроинфекциям, нервно-мышечным заболеваниям, эпилепсии, экстрапирамидным расстройствам и их соматическим осложнениям. Издание представляет собой практическое руководство на основе современных международных рекомендаций. Автор известный европейский клиницист-невролог с широким пониманием глобальных закономерностей патологических процессов, пропагандирующий объективную оценку состояния неврологического больного и обоснованные решения в сложных клинических ситуациях. Книга содержит 234 иллюстрации и 131 таблицу.

Детальніше...

Мёллер, Т. Б. Норма при КТ- и МРТ-исследованиях [Текст] : монография / Т. Б. Мёллер, Э. Райф ; пер. с англ. под ред. Г. Е. Труфанова, Н. В. Марченко. - 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2016. - 256 с. : ил. (616.073.3/М 47)

Широкое использование в современной клинической практике компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии как решающих методов диагностики при многих болезнях, относящихся к различным клиническим специальностям и разным анатомическим областям, выдвигает на первый план проблему границ между нормой и патологией при трактовке изображения на срезах. Помочь врачу - специалисту, составляющему заключение на основании анализа изображений, полученных при КТ- и МРТ-исследованиях, - основная задача этой книги, которая как бы продолжает ранее вышедшую книгу Норма при рентгенологических исследованиях. Каждому из названных методов посвящен самостоятельный ее раздел, охватывающий все исследуемые анатомические области (голова и шея, грудная клетка и т.д.).

Детальніше...

Наркологія [Текст] : нац. підручник / І. К. Сосін [и др.] ; ред.: І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєва. - Харків : Колегіум, 2014. - 1500 с. (616.891/Н 29)

Підручник «Наркологія» містить актуальні енциклопедичні знання, асоційовані з системою післядипломної підготовки лікарів-неврологів на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, передастетаційних та ін. Викладено дані стосовно патогенезу, кліники, діагностики, лікування, профілактики, експертизи та реабілітації при станах патологічної залежності від психоактивних речовин. Представлено сучасні погляди на епідеміологічні тенденції поширення, клінічний патоморфоз аддиктивної патології, нові форми залежності, а також перспективні наукові напрямки наркології майбутнього. Усвідмлюючи постійні зміни, які відбуваються у медичній та фармацевтичній науках, автори підручника рекомендують спеціалістам уточнювати дози лікарських засобів за відповідними офіційними інструкціями.

Детальніше...

Шацберг, А. Ф. Руководство по клинической психофармакологии [Текст] : руководство / А. Ф. Шацберг, Ч. ДеБаттиста ; пер. с англ. под ред. А. Б. Смулевича, С. В. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 656 с. (616.89/Ш 32)

В руководстве приводятся подробные сведения о применении лекарственных средств в психиатрии. Информация о фармакологических свойствах, показаниях к применению, дозировках, побочных эффектах и лекарственных взаимодействиях психотропных препаратов сгруппирована по фармакологическим классам. В отдельных главах представлены психофармакотерапевтические стратегии при ургентных состояниях в психиатрии, особенности лекарственной терапии психических заболеваний у детей и пожилых, при беременности, лечение психосоматических расстройств и состояний, вызванных применением психоактивных веществ. Книга предназначена для врачей-психиатров.

Детальніше...

Кровотечі в практиці акушера-гінеколога [Текст] : учебное пособие / МОН України, МОЗ України, Нац. мед.акад. післядипломної світи ім. П. Л. Шупика ; ред. О. В. Голяновський. - Київ : [б. и.], 2013. - 240 с. : іл. (618.5/К 83)

На основі узагальнення результатів численних досліджень, у тому числі й власних, автори навчального посібника поставили за мету озброїти лікаря акушера-гінеколога сучасними методами діагностики та лікування кровотеч у їх професійній практиці, зменшити кількість ятрогенних причин, надати сучасний комплекс прогностично-профілактичних та лікувальних заходів у боротьбі з цим тяжким ускладненням.
Посібник розрахований на підготовку лікарів-інтернів, слухачів циклів підвищення кваліфікації закладів післядипломної освіти, лікарів акушерів-гінекологів, анестезіологів-реаніматологів.

Детальніше...

Неотложная помощь в стоматологии [Текст] : пособие по производственной практике по стоматологии / В. А. Клёмин [и др.] ; ред. В. А. Клёмин. - 2-е изд., испр. и доп. - Донецк : Издатель Заславский А. Ю., 2014. - 352 с. (616.31-08/Н 52)

Описаны общая методология, структура и алгоритмы оказания неотложной помощи при проведении стоматологического приема у взрослых и детей. Представлены современные возможности оценки аллергического статуса в стоматологической практике. Описаны побочные реакции во время проведения анестезии и при использовании средств индивидуальной защиты медперсонала. С учетом современных принципов представлены учебно-методические материалы для прохождения производственной практики по ортопедической и хирургической стоматологии.

Детальніше...

Ройтберг, Г. Е. Внутренние болезни. Система органов дыхания [Текст] : учебное пособие / Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЕДпресс-информ, 2015. - 512 с. : ил. (616.2(02)/Р 65)

Книга посвящена описанию этиологии, патогенеза, клинической картины, методов диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний органов дыхания. Особое внимание уделено подробному описанию клинической картины этих заболеваний, интерпретации наиболее информативных лабораторных и инструментальных методов исследования, а также современных принципов медикаментозного и немедикаментозного лечения "легочных" больных. Максимально полно отражены достижения современной доказательной медицины в области пульмонологии, представлены новые эффективные способы диагностики и лечения заболеваний органов дыхания. Издание предназначено для слушателей факультетов постдипломного повышения квалификации, студентов медицинских вузов и всех врачей-терапевтов, желающих усовершенствовать свои знания в области диагностики и лечения заболеваний органов дыхания.

Детальніше...

Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции [Текст] : монография / пер. с нем. под ред. Л. В. Стаховской ; ред.: Г. Я. Юнгехюльзинг, М. Эндрес. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 264 с. : ил. (616.8/О-74)

Книга посвящена актуальной проблеме современной медицины - осложнениям и последствиям инсультов, занимающих третье место в структуре общей смертности и первое - среди причин стойкой утраты трудоспособности. Несмотря на относительно небольшой объем, книга насыщена по содержанию, охватывает практически все аспекты этой многогранной проблемы и выделяется новизной приводимых данных, отражая концепции и подходы, которые разработаны в лечении инсультов в последние годы. Книгу можно условно разделить на три части, охватывающие соответственно неспецифические (нарушения сердечной деятельности, постинсультную пневмонию, дисфункцию желудочно-кишечного тракта и др.) и неврологические осложнения, включая еще недостаточно разработанные психиатрические аспекты инсультов, в частности делирий, который часто остается незамеченным, но отягощает прогноз, деменцию и т.д. В книге рассматриваются также вопросы медицинской этики при лечении больных инсультом и освещается юридическая сторона лечения, включая уход из жизни, правила ведения умирающих больных, оказание паллиативной помощи, реабилитация больных инсультом, принципы организации инсультного отделения и возможности оказания помощи больным инсультом на периферии с использованием технических достижений последних лет, в частности телемедицины. Главы рубрифицированы по единому принципу; приводимые эпидемиологические данные новы и убедительны; подробно анализируются факторы риска каждой группы осложнений, возможность модифицировать их; кроме того, авторы активно используют оценочные шкалы - как широко известные, так и еще не укоренившиеся в отечественной практической медицине.

Детальніше...

Нефрология [Текст] : клинические рекомендации / Ассоц. нефрологов ; ред.: Е. М. Шилов, А. В. Смирнов, Н. Л. Козловская. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 816 с. (616.6/Н 58)

Первые национальные клинические рекомендации по нефрологии подготовлены коллективом экспертов, в который вошли не только специалисты-нефрологи ведущих нефрологических школ, но и представители других медицинских специальностей, тесно сотрудничающие с нефрологами, - кардиологи, эндокринологи, инфекционисты, педиатры, генетики. Издание содержит информацию по наиболее распространенным нефрологическим заболеваниям и синдромам. Представленные в нем клинические рекомендации детально описывают действия врача по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации пациентов.

Детальніше...

Респираторный дистресс у новорожденных [Текст] : монография / С. Л. Иванов [и др.] ; ред. М. В. Фомичев. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 504 с. : ил. (618.95/Р 43)

Книга "Респираторный дистресс у новорожденных" посвящена основным заболеваниям, которые встречаются в периоде новорожденности и характеризуются дыхательными нарушениями. Рассмотрены основные методы лечения этих нарушений (СРАР, ИВЛ, введение сурфактанта и др.), а также уделено внимание мониторингу больных и некоторым отдельным вопросам интенсивной неонатологии. Книга предназначена для врачей любых специальностей, по долгу службы оказывающих помощь новорожденным в тяжелом состоянии.

Детальніше...