Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Лісовий, В. М. Основи медсестринства [Текст] : підручник / В. М. Лісовий, Л. П. Ольховська, В. А. Капустник. - 3-є вид., перероб. і доп. - Київ : Медицина, 2018. - 912 с. (616.1/9-083/Л 63)

Третє видання підручника “Основи медсестринства” за структурою відповідає освітньо-професійним програмам підготовки спеціалістів за спеціальностями “Сестринська справа”, “Лікувальна справа”, “Акушерська справа”. Описано засоби, форми та методи роботи молод­ших медичних працівників відповідно до навчального плану та вимог типової програми з дисципліни “Основи медсестринства”, навчальних програм з питань сестринської, лікувальної та акушерської справи.
У розділі “Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна техніка” приді­лено увагу оволодінню не лише маніпуляційною технікою, а й майстерністю спілкування ме­дичної сестри з пацієнтами та їхнім оточенням, навчанню пацієнта та (або) членів його сім’ї необхідним навичкам догляду в домашніх умовах. Детально викладено мету виконання кожної маніпуляції, показання, протипоказання, можливі ускладнення та послідовність проведення основних маніпуляцій. Наведено приклади планів догляду та навчання пацієнтів для розв’я­зання цих проблем. Доповнено розділами, які висвітлюють питання страхової медицини, до- медичної та паліативно-хоспісної допомоги, організації надання медичної допомоги в умовах бойових дій. Для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсе­стринства, а також для самопідготовки медичних сестер до атестації.

Детальніше...

Щербина, М. О. Основи перинатальної медицини [Текст] : навч. посіб. / М. О. Щербина, О. О. Кузьміна. - Київ : Медицина, 2017. - 152 с. (618.21/Щ 64)

У навчальному посібнику описано сучасні методи дослідження в акушерстві та перинатології, тактику ведення багатоплідної вагітності, новітні аспекти діагностики й лікування перинатальних інфекцій, плацентарної недостатності, дистресу і затримки внутрішньоутробного розвитку плода, а також особ­ливості ведення новонародженого в ранній неонатальний період при різних патологічних станах.
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Детальніше...

Оториноларингологія [Текст] : підручник / Д. І. Заболотний [и др.]. - 3-є вид., випр. - Київ : Медицина, 2017. - 472 с. (616.21(02)/О-85)

У підручнику розглянуто питання з усіх розділів клінічної оториноларингології. Описано найновіші досягнення в оториноларингології, відображено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічну картину, класифікацію й лікування хвороб ЛОР-органів. В окремих розділах розповідається про такі види патології, як інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів, пухлини вуха і верхніх дихальних шляхів, сторонні тіла гортані, трахеї, бронхів і стравоходу.
Підручник добре ілюстровано.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

Детальніше...

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики [Текст] : підручник / ред. С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко. - 7-е вид., випр. - Київ : Медицина, 2018. - 592 с. (618.9/П 24)

У базовому підручнику викладено основні завдання педіатричної служби в Україні. Висвітлено питання етики, деонтології і професійних якостей молодших медичних працівників (фельдшера, акушерки, медичної сестри) і їх роль в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної дитини і догляді за нею. Викладено питання вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку. Описано етіологію, патогенез, клінічну картину, ускладнення, діагностику, лікування і профілактику основних соматичних та інфекційних хвороб дитячого віку, принципи догляду за хворою дитиною, надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі й у стаціонарі.
Окремі розділи підручника присвячено організації роботи фельдшерсько-акушерського пункту, найуживанішим лікарським засобам у практичній діяльності фельдшера, обсягу профілактичної та лікарської допомоги дітям, питанням диспансеризації.
Для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства.

Детальніше...

Хірургічні хвороби [Текст] : підручник / Я. С. Березницький [и др.] ; ред.: П. Д. Фомін, Я. С. Березницький. - 2-е вид., випр. - Київ : ВСВ "Медицина", 2017. - 408 с. : іл. (617(07)/Х 50)

Підручник відповідає програмі з підготовки лікаря загальної практики на етапі первинної післядипломної підготовки, затвердженій МОЗ України. Матеріал, викладений у підручнику, орієнтовано на засвоєння знань і навичок, необхідних лікарю загальної практики для виконан­ня своїх професійних обов'язків. Усі теми розподілено залежно від основного клінічного син­дрому, структуровано за змістом відповідно до професійно орієнтованих завдань, які повинен вирішувати лікар загальної практики під час надання медичної допомоги хворим хірургічного профілю. Кожний розділ підручника подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авто­рів, має сприяти кращому засвоєнню матеріалу.
Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів вищих медичних навчальних закладів (фа­культетів) за спеціальністю "Загальна практика — сімейна медицина".

Детальніше...

Сімейна медицина [Текст] : у 3 кн. Кн. 3. Спеціальна частина. Поліпрофільність загальної лікарської практики / Л. С. Бабінець [и др.] ; ред.: О. М. Гиріна, Л. М. Пасієшвілі. - Київ : ВСВ "Медицина", 2017. - 680 с. (616.1/9(03)/С 37)

У підручнику розглянуто аспекти діяльності сімейного лікаря з позицій поліпрофільності загальної лікарської практики. Наведено практичні рекомендації щодо дій сімейного лікаря під час ведення хворих із нозологіями, які  розглядаються на етапі первинної медичної допомоги. Викладено клінічну картину, діагностику, особливості лікування та профілактики таких пацієнтів сімейним лікарем у межах його професійної компетенції, регламент взаємодії з лікарями, які надають спеціалізовану допомогу.
Книга написана відповідно до навчальної програми зі спеціальності «Загальна практика — сімейна медицина» та рекомендована як підручник для студентів й інтернів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій. Також вона буде корисна сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам.

Детальніше...

100 років з іменем М. І. Пирогова [Текст] : до сторічного ювілею Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова / ред. О. Б. Жупанов. - Вінниця : Едельвейсі К, 2017. - 366 с. (61(06)/С 81)

В книзі вісвітлено основні етапи розвитку лікарні за 100 років як основної бази надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню області. Крім історичного нарису та інформації про відділення та служби лікарні, вперше друкуються спогади про лікарню та вінницьку медицину колишніх і нинішніх працівників, а також цікаві змістовні розповіді вінічан із фондів музею імені Людвіга Маліновського ВОКЛ ім. М. І. Пирогова

Детальніше...

Шувалов, С. М. Избранные работы по челюстно-лицевой хирургии [Текст] : монография / С. М. Шувалов. - Винница : Книга-Вега, 2016. - 240 с. : ил. (616.319/Ш 95)

Предлагаемая монография предназначена для челюстно-лицевых хирургов, онкологов отделений «Опухолей головы и шеи», ЛОР-врачей, стоматологов и студентов медицинских университетов. В книге представлены результаты научной и лечебной работы автора за более чем 40 лет практической деятельности. Описаны методики лечения гнойных ран, новые способы проводникового обезболивания и седации, топографо-анатомически проанализированы оперативные доступы к ротовому отделу глотки. Описан ряд редко встречающихся заболеваний.

Детальніше...

Болюх, Б. А. Історія Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру [Текст] : биография коллективная / Б. А. Болюх - Київ : Центр ДЗК, 2017. - 224 с. : фот. (61(06)/Б 79)

В книзі описано історію заснування та становлення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру з 1945 року. В ній відображено етапи розбудови та створення матеріального забезпечення установи інструментами та приладами. Йдеться про поглиблення надання онкологічної допомоги населенню Вінниччини, роль колективу й окремих фахівців у розвитку діагностики та спеціального лікування онкологічних хворих. Поряд з тим, вісвітлено участь наукових співробітників кафедри онкології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова в розвитку онкологічної галузі, їхня роль в підготовці студентів і профільних фахівців для організації онкологічної допомоги.

Детальніше...

Школьніков, В. С. Атлас спинного мозку людини (пренатальний період онтогенезу) [Текст] : навчальний посібник / В. С. Школьніков, В. Г. Черкасов, Ю. Й. Гумінський. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. - 180 с. : іл. (611/Ш 67)

Навчальний посібник призначений для наочного навчання студентів анатомії спинного мозку людини медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV р.а., а також лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та для практичного використання практикуючих лікарів відповідного фаху.

Детальніше...