Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Кольпоскопия и патология шейки матки по Бургхардту [Текст] : руководство / Ф. Жирарди [и др.]. ; пер. с англ. под ред. В. Н. Прилепской. - Москва : МЕДпресс-информ, 2018. - 240 с. : цв.ил. (618.1/К 62)

Издание представляет собой иллюстрированное руководство-атлас по кольпоскопии и патологии шейки матки, в котором представлена кольпоскопическая картина в совокупности с гистопатологией, что обеспечивает полное понимание морфологической картины и клинического диагноза. Книга содержит обновленную информацию о центральной роли вируса папилломы человека в развитии рака шейки матки и вакцин ВПЧ для его профилактики. Включены главы по кольпоскопии вульвы, влагалища и перианальной области с характеристикой поражений при этих локализациях. Представлены международные рекомендации и обновленная классификация, базирующиеся на итогах 14-го Всемирного конгресса IFCPC и 2014 ВОЗ по Классификации опухолей женских репродуктивных органов. Книга предназначена для акушеров-гинекологов, онкологов, патологов, ординаторов и врачей других специальностей, занимающихся профилактикой, диагностикой и лечением рака шейки матки.

Детальніше...

Хемптон, Дж. Р. ЕКГ в практиці = ECG in Practice = ЭКГ в практике [Текст] : навчальний посібник / Дж. Р. Хемптон ; пер. с англ. - Київ : Медицина, 2018. - 560 с. (616.1-073/Х 37)

У клінічно-орієнтованому посібнику «ЕКГ у практиці» висвітлено особливості використання ЕКГ для діагностики та лікування пацієнтів із симптомами серцево-судинних захворювань. Це переклад уже шостого видання посібника, однак основоположні принципи залишаються незмінними: ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням анамнезу і даних фізикального обстеження. Враховано особливості діагностики хворих з імплантованими електрокардіостимуляторами та дефібриляторами. Глави посібника містять інформацію стосовно електрофізіології та призначення електричних пристроїв, що дасть змогу лікарям провести попередню діагностику стану пацієнтів із різноманітними функціональними розладами. Детально подано ЕКГ у 12 відведеннях. Для студентів, а також лікарів-інтернів, лікарів загальної практики, кардіологів, лікарів функціональної діагностики, терапевтів, ревматологів і лікарів, які починають свою практичну діяльність і бажають професійно вивчити електрокардіографію.

Детальніше...

Табеева, Г. Р. Головная боль [Текст] : руководство / Г. Р. Табеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 296 с. (616.8/Т 12)

Руководство посвящено одной из наиболее актуальных проблем медицины - головной боли. В книге изложены современные принципы ведения пациентов с головной болью. В первой части руководства представлены общие вопросы классификации головных болей, ведения пациентов и организации специализированной помощи. Во второй части подробно рассмотрены отдельные формы первичной головной боли, включая редкие, трудно диагностируемые формы. В третьей части представлены наиболее распространенные формы вторичных (симптоматических) видов головной боли (связанные с избыточным употреблением лекарственных средств, цереброваскулярными заболеваниями, черепно-мозговой травмой, патологией шейного отдела позвоночника). Подробно изложены современные принципы диагностики и дифференциального диагноза головных болей, а также приведены современные практические рекомендации их лечения. Четвертая часть посвящена особенностям клинических проявлений, диагностики и лечения головной боли у детей, лиц старшего возраста и женщин. В приложении к руководству дана краткая версия международной классификации головных болей. Руководство предназначено неврологам, терапевтам и врачам других специальностей.

Детальніше...

Ліхачов, В. К. Гінекологія [Текст] : керівництво / В. К. Ліхачов. - Вінниця : Нова книга, 2018. - 688 с. (618.1(02)/Л 65)

Керівництво підготовлено з урахуванням останніх досягнень (у тому числі доказової медицини) в області діагностики, тактики ведення та лікування хворих з основною гінекологічною патологією. Використовувались клінічні протоколи, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Канади, Великої Британії, Австралії та ін.). Детально викладено питання запальних захворювань жіночих статевих органів з характеристикою інфекцій, що передаються статевим шляхом; проблеми неплідності і застосування сучасних репродуктивних технологій; невиношування вагітності; всі аспекти порушень менструального циклу; перебігу клімактерію і постменопаузи; проблеми гіперандрогенії та гіперпролактинемії в гінекології; передракових захворювань і пухлин жіночої статевої сфери; проблеми ендометріозу і трофобластичної хвороби; методи пла- нування сім’ї; клінічна картина, діагностика і тактика лікування у випадках “гострого живота” у гінекології; медичної допомоги при небажаній вагітності. У додатках наведено відомості про сучасні фармакологічні препарати та критерії прийнятності сучасних засобів контрацепції. Для лікарів-інтернів та практикуючих лікарів-акушерів-гінекологів, сімейних лі- карів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів.

Детальніше...

Атлас по дерматологии [Текст] : руководство / М. Рёкен [и др.]. ; пер. с нем. - 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2018. - 408 с. : цв.ил. (616.5/А 92)

Книга представляет собой богато иллюстрированное справочное руководство по дерматологии. Первая треть книги посвящена общим вопросам дерматологии: анатомии кожи и ее придатков, этиологии, патогенезу, принципам диагностики и лечения кожных заболеваний. В остальной части содержится описание конкретных нозологических форм с упором на их клинические проявления. Книга послужит хорошим справочным пособием для врачей-дерматологов, которые могут найти в ней ценные комментарии относительно самых последних направлений дерматологических изысканий, а также поможет разобраться в вопросах кожных болезней врачам других специальностей и студентам медицинских вузов и факультетов.

Детальніше...

Эпилепсия у детей. Редкие и атипичные формы [Текст] : руководство / Л. В. Шалькевич [и др.] ; ред. Л. В. Шалькевич. - Москва : СИМК, 2018. - 216 с. (618.978/Э 71)

Руководство посвящено описанию редких и атипичных форм эпилепсий и эпилептических синдромов. В нем приводится подробное описание с иллюстрациями клинических случаев на основе личных наблюдений авторов. Каждая глава содержит сведения по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, дифференциальной диагностике, тактике лечения и прогнозу эпилептических синдромов. Особый акцент сделан на гормональное лечение эпилептических энцефалопатий. Книга предназначена для врачей-неврологов, психиатров, семейных врачей и врачей общей практики, а также для специалистов, работающих в области эпилептологии.

Детальніше...

Эндокринные заболевания у детей и подростков [Текст] : руководство / Е. Б. Башнина [и др.] ; ред. Е. Б. Башнина. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 416 с. (618.974/Э 64)

В руководстве освещены вопросы диагностики, лечения и профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний эндокринной системы у детей и подростков. Особое внимание уделено диагностическим и терапевтическим проблемам эндокринных расстройств у подростков. Профилактические осмотры и диспансеризация детского населения, являющиеся неотъемлемой составляющей системы здравоохранения, требуют от врачей всех специальностей знаний по широкому кругу вопросов, связанных с физическим и половым развитием, функциональным состоянием эндокринных желез. Руководство предназначено педиатрам-эндокринологам, педиатрам общего профиля, семейным врачам, врачам подростковой службы в их практической деятельности.

Детальніше...

Черкашина, З. А. Травматология и ортопедия [Текст] : руководство. Т. 3. Частная ортопедия / З. А. Черкашина. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2017. - 600 с. : ил. (617.3/Ч-48)

В третьем томе приводятся сведения об этиологии, клинике, диагностике, лечении и профилактике врожденных и приобретенных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Предлагаемое руководство имеет практическую направленность и рассчитано на травматологов, ортопедов, хирургов, врачей смежных специальностей, интернов, студентов медицинских вузов.

Детальніше...

Черкашина, З. А. Травматология и ортопедия [Текст] : руководство. Т. 2. Частная травматология / З. А. Черкашина. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2017. - 907 с. : ил. (617.3/Ч-48)

Во втором томе представлена классификация механических травм в соответствии с МКБ-10, универсальная классификация переломов по AO/ASIF. Рассмотрены как традиционные, так и современные методы лечения и медицинской реабилитации пострадавших с повреждениями органов опоры и движения.

Детальніше...

Черкашина, З. А. Травматология и ортопедия [Текст] : руководство. Т. 1. Общие вопросы / З. А. Черкашина. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2017. - 544 с. : ил. (617.3/Ч-48)

В первом томе руководства рассмотрены как традиционные, так и новые методы обследования пациентов, изложены общие принципы оперативного лечения опорно-двигательного аппарата. Рассмотрены вопросы общей хирургии (десмургия, хирургические инфекции, ожоги, раны и т.д.). Описаны принципы ампутаций и экзартикуляций конечностей, вопросы обезболивания.

Детальніше...