Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Федорченко, С. В. Хроническая HDV-инфекция [Текст] : монография / С. В. Федорченко. - Киев : Медицина, 2014. - 152 с. (616.361/Ф 33)

В книге приведены основные сведения о строении и функциях различных участков генома НDV, cинтезе вирусспецифических белков, сборке вириона. Даны серологические и молекулярно-вирусологические критерии диагностики острого и хронического гепатита D. Представлены результаты исследований относительно путей передачи и молекулярной эпидемиологии НDV в зависимости от пола и возраста. Освещена роль НDV-инфекции в структуре острых, хронических гепатитов и цирроза печени в центральном регионе Украины. Дана клинико-биохимическая характеристика острого и хронического гепатита D. Обсуждаются вопросы интерференции вирусов, асоциации разных генотипов НВV и НDV, мутаций в гене Pol ДНК НBV и их влияние на темпы прогрессирования заболевания, а также ответа на противовирусную терапию. Представлена морфологическая картина хронического гепатита D по даным биопсии печени. Изложены данные по эффективности монотерапии пегинтерфероном и пегинтерфероном в комбинации с нуклеозидными/нуклеотидными аналогами у пациентов с хронической НDV-инфекцией. Для врачей-инфекционистов, гастроэнтерологов, трансфузиологов, педиатров и терапевтов, занимающихся вопросами диагностики и лечения вирусных гепатитов.

Детальніше...

Харьков, Л. В. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку [Текст] : нац. підручник / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова ; ред. Л. В. Харьков. - Київ : Медицина, 2015. - 496 с. : іл. (618.973.1/Х 23)

Підручник є результатом плідної праці співробітників кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку. Ґрунтуючись на багаторічному досвіді роботи, автори докладно висвітлили питання етіології та патогенезу, закономірностей клінічного перебігу запальних, травматичних, пухлинних процесів і вроджених вад розвитку щелепно-лицевої ділянки в дітей. Подано нові дані щодо діагностики, диференціальної діагностики та лікування цих захворювань. Підручник відповідає програмам, затвердженим МОЗ України, і є базовим державним. Для студентів стоматологічного і педіатричного факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ—IV рівнів акредитації, інтернів та лікарів-стоматологів.

Детальніше...

Фтизіатрія [Текст] : підручник / В. І. Петренко [и др.] ; ред. В. І. Петренко. - Київ : Медицина, 2015. - 472 с. : іл. (616.995/Ф 93)

Підручник створено відповідно до вимог Болонського процесу. У ньому наведено відомості про етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування та профілактику туберкульозу. Викладено найновіші розробки вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали ВООЗ, уніфіковані робочими протоколами з дотриманням послідовності й обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз.

Детальніше...

Стоматологічні захворювання: терапевтична стоматологія [Текст] : підручник / А. В. Борисенко [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. - Київ : Медицина, 2017. - 664 с. : іл. (616.31-081/С 81)

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів. Висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Наведено основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за своєю клінічною картиною захворюваннями, а також методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів. Описано причини, механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики й лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання. Докладно викладено етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування. Розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клінічної картини й діагностики, лікування і профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному та фізіотерапевтичному методам лікування. У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ.

Детальніше...

Тарасюк, В. С. Паліативно-хоспісна допомога [Текст] : навчальний посібник / В. С. Тарасюк. - Київ : Медицина, 2015. - 328 с. : ил. (616.006/Т 20)

У навчальному посібнику висвітлено питання історії розвитку паліативної медицини, особливості надання паліативно-хоспісної допомоги дітям і дорослим з онкологічними захворюваннями, пацієнтам літнього віку. Наведено нормативно-правові акти, що регламентують надання паліативної допомоги. Детально розглянуто розділ з паліативно-хоспісної допомоги стомованим пацієнтам, особливості догляду за ними залежно від розташування стоми та змін у функціонуванні тієї чи іншої системи. Особливу увагу приділено ролі медичної сестри в процесі догляду, її обізнаності щодо психосоціальної підтримки хворих, які потребують паліативно-хоспісної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів, а також IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики.

Детальніше...

Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Фещенко [и др.]. - Київ : Медицина, 2017. - 128 с. (616.995/П 14)

Навчальний посібник створено на основі типової наскрізної навчаль­ної програми з питань паліативної та хоспісної допомоги за спеціальнос­тями "Лікувальна справа" та "Педіатрія" з метою підготовки майбутніх лікарів на принципах наскрізного формування інтегральних знань у ме­жах тих предметів, які викладаються в медичних навчальних закладах. У ньому акцентовано увагу на паліативно-хоспісній допомозі хворим на ту­беркульоз та розвитку необхідних знань і навичок у лікарів щодо підходів і методів надання мультидисциплінарної паліативно-хоспісної допомоги цим пацієнтам, особливо в термінальний період життя.

Детальніше...

Кареліна, Т. І. Неврологія [Текст] : підручник / Т. І. Кареліна, Н. М. Касевич ; ред. Н. В. Литвиненко. - 2-е вид., випр. - Київ : Медицина, 2017. - 288 с. (616.8/К 22)

Запропонований підручник містить усі теми згідно з програмою дис­ципліни «Неврологія», затвердженою МОЗ України для вищих навчальних закладів I—III рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна справа», і має на меті навчити майбутнього фельдшера ефективно оцінювати стан пацієнта, встановлювати діагноз, самостійно приймати рішення при за­грозливих для життя пацієнта станах в умовах фельдшерсько-акушерського пункту, у відділеннях швидкої та невідкладної медичної допомоги, за неперед­бачених обставин.
У підручнику висвітлено такі питання: функціональна анатомія та пато­логія нервової системи; провідні неврологічні симптоми і синдроми; основні принципи обстеження, лікування хворих і догляд за ними; захворювання нер­вової системи: етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування, профілак­тика; невідкладні стани в неврології і надання першої медичної допомоги; основи охорони праці в лікувально-профілактичному закладі неврологічного профілю. Підручник також містить тести для контролю підсумкового рівня знань і додатки (взаємодія лікарських препаратів, що їх застосовують у неврології; словник медичних термінів, які використовують у неврології).

Детальніше...

Невідкладні стани в хірургії [Текст] : навчальний посібник / К. М. Бобак [и др.] ; ред. Л. М. Ковальчук. - Київ : Медицина, 2017. - 560 с. (617.4-08/Н 40)

Навчальний посібник висвітлює надання невідкладної допомоги, що є актуальним для медичних працівників. В ургентних ситуаціях їх дії мають бути своєчасними, чіткими і послідовними,  адже від цього залежать здоров’я і життя хворого та успіх подальшого лікування. Розглянуто причини, патогенез, клінічну картину, диференціальну діагностику і лікування ушкоджень і хірургічних захворювань, які вимагають невідкладної допомоги. Навчальний матеріал викладено з урахуванням анатомії, фізіології, що дасть змогу досконало оволодіти технікою хірургічних маніпуляцій. У посібнику описано техніку виконання основних хірургічних маніпуляцій, показання і протипоказання до їх проведення, наведено рекомендації щодо запобігання можливим помилкам і ускладненням, а також подано ситуаційні задачі для закріплення матеріалу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації і середнього медичного персоналу.

Детальніше...

Невідкладні стани в педіатрії [Текст] : учебное пособие / Р. І. Поцюрко [и др.] ; ред. Р. І. Поцюрко. - 6-е вид., перероб. та доп. - Київ : Медицина, 2017. - 200 с. (616.94/Н 40)

Навчальний посібник складено відповідно до нової навчальної програми “Невідкладні стани в педіатрії”. У ньому висвітлено основні клінічні прояви патології дихальної, серцево-судинної систем, гострих алергійних реакцій, коматозних станів, гіпертермічного і судомного синдромів, харчових токсикоінфекцій та отруєнь, особливості надання невідкладної медичної невідкладної допомоги дітям в умовах фельдшерсько-акушерського пункту та первинної медико-санітарної допомоги на догоспітальному етапі. Подано алгоритми дій з надання невідкладної допомоги дітям, схеми лікування хворих, схеми лікування термінальних станів, тестові завдання з еталонами відповідей. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації, а також для фельдшерів, акушерів, медичних сестер фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій, відділень швидкої медичної допомоги.

Детальніше...

Медсестринство в стоматології [Текст] : учебное пособие / І. П. Мазур [и др.] ; ред. І. П. Мазур. - Київ : Медицина, 2017. - 160 с. (616.31-08/М 42)

У посібнику висвітлено основні питання зі стоматології, діагностику, методи лікування та профілактику основних стоматологічних захворювань. Приділено значну увагу інфекційному контролю в закладах охорони здоров'я стоматологічного профілю. Представлено основні завдання медичної сестри в стоматологічних кабінетах різного профілю. Для молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» — медичних сестер зі стоматології, помічників лікаря-стоматолога, зубних лікарів і зубних гігієністів.

Детальніше...