Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Тарасюк, В. С. Паліативно-хоспісна допомога [Текст] : навчальний посібник / В. С. Тарасюк. - Київ : Медицина, 2015. - 328 с. : ил. (616.006/Т 20)

У навчальному посібнику висвітлено питання історії розвитку паліативної медицини, особливості надання паліативно-хоспісної допомоги дітям і дорослим з онкологічними захворюваннями, пацієнтам літнього віку. Наведено нормативно-правові акти, що регламентують надання паліативної допомоги. Детально розглянуто розділ з паліативно-хоспісної допомоги стомованим пацієнтам, особливості догляду за ними залежно від розташування стоми та змін у функціонуванні тієї чи іншої системи. Особливу увагу приділено ролі медичної сестри в процесі догляду, її обізнаності щодо психосоціальної підтримки хворих, які потребують паліативно-хоспісної допомоги. Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів, а також IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів та лікарів загальної практики.

Детальніше...

Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Фещенко [и др.]. - Київ : Медицина, 2017. - 128 с. (616.995/П 14)

Навчальний посібник створено на основі типової наскрізної навчаль­ної програми з питань паліативної та хоспісної допомоги за спеціальнос­тями "Лікувальна справа" та "Педіатрія" з метою підготовки майбутніх лікарів на принципах наскрізного формування інтегральних знань у ме­жах тих предметів, які викладаються в медичних навчальних закладах. У ньому акцентовано увагу на паліативно-хоспісній допомозі хворим на ту­беркульоз та розвитку необхідних знань і навичок у лікарів щодо підходів і методів надання мультидисциплінарної паліативно-хоспісної допомоги цим пацієнтам, особливо в термінальний період життя.

Детальніше...

Кареліна, Т. І. Неврологія [Текст] : підручник / Т. І. Кареліна, Н. М. Касевич ; ред. Н. В. Литвиненко. - 2-е вид., випр. - Київ : Медицина, 2017. - 288 с. (616.8/К 22)

Запропонований підручник містить усі теми згідно з програмою дис­ципліни «Неврологія», затвердженою МОЗ України для вищих навчальних закладів I—III рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна справа», і має на меті навчити майбутнього фельдшера ефективно оцінювати стан пацієнта, встановлювати діагноз, самостійно приймати рішення при за­грозливих для життя пацієнта станах в умовах фельдшерсько-акушерського пункту, у відділеннях швидкої та невідкладної медичної допомоги, за неперед­бачених обставин.
У підручнику висвітлено такі питання: функціональна анатомія та пато­логія нервової системи; провідні неврологічні симптоми і синдроми; основні принципи обстеження, лікування хворих і догляд за ними; захворювання нер­вової системи: етіологія, патогенез, клінічна картина, лікування, профілак­тика; невідкладні стани в неврології і надання першої медичної допомоги; основи охорони праці в лікувально-профілактичному закладі неврологічного профілю. Підручник також містить тести для контролю підсумкового рівня знань і додатки (взаємодія лікарських препаратів, що їх застосовують у неврології; словник медичних термінів, які використовують у неврології).

Детальніше...

Невідкладні стани в хірургії [Текст] : навчальний посібник / К. М. Бобак [и др.] ; ред. Л. М. Ковальчук. - Київ : Медицина, 2017. - 560 с. (617.4-08/Н 40)

Навчальний посібник висвітлює надання невідкладної допомоги, що є актуальним для медичних працівників. В ургентних ситуаціях їх дії мають бути своєчасними, чіткими і послідовними,  адже від цього залежать здоров’я і життя хворого та успіх подальшого лікування. Розглянуто причини, патогенез, клінічну картину, диференціальну діагностику і лікування ушкоджень і хірургічних захворювань, які вимагають невідкладної допомоги. Навчальний матеріал викладено з урахуванням анатомії, фізіології, що дасть змогу досконало оволодіти технікою хірургічних маніпуляцій. У посібнику описано техніку виконання основних хірургічних маніпуляцій, показання і протипоказання до їх проведення, наведено рекомендації щодо запобігання можливим помилкам і ускладненням, а також подано ситуаційні задачі для закріплення матеріалу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації і середнього медичного персоналу.

Детальніше...

Невідкладні стани в педіатрії [Текст] : учебное пособие / Р. І. Поцюрко [и др.] ; ред. Р. І. Поцюрко. - 6-е вид., перероб. та доп. - Київ : Медицина, 2017. - 200 с. (616.94/Н 40)

Навчальний посібник складено відповідно до нової навчальної програми “Невідкладні стани в педіатрії”. У ньому висвітлено основні клінічні прояви патології дихальної, серцево-судинної систем, гострих алергійних реакцій, коматозних станів, гіпертермічного і судомного синдромів, харчових токсикоінфекцій та отруєнь, особливості надання невідкладної медичної невідкладної допомоги дітям в умовах фельдшерсько-акушерського пункту та первинної медико-санітарної допомоги на догоспітальному етапі. Подано алгоритми дій з надання невідкладної допомоги дітям, схеми лікування хворих, схеми лікування термінальних станів, тестові завдання з еталонами відповідей. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації, а також для фельдшерів, акушерів, медичних сестер фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій, відділень швидкої медичної допомоги.

Детальніше...

Медсестринство в стоматології [Текст] : учебное пособие / І. П. Мазур [и др.] ; ред. І. П. Мазур. - Київ : Медицина, 2017. - 160 с. (616.31-08/М 42)

У посібнику висвітлено основні питання зі стоматології, діагностику, методи лікування та профілактику основних стоматологічних захворювань. Приділено значну увагу інфекційному контролю в закладах охорони здоров'я стоматологічного профілю. Представлено основні завдання медичної сестри в стоматологічних кабінетах різного профілю. Для молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» — медичних сестер зі стоматології, помічників лікаря-стоматолога, зубних лікарів і зубних гігієністів.

Детальніше...

Алєксандровіч, Р. Малий атлас з анатомії [Текст] : учебное пособие / Р. Алєксандровіч. - 2-е вид., випр. - Київ : Медицина, 2017. - 136 с. : іл. (611(084)/А 46)

В атласі, який користується великою популярністю, у доступній формі систематизовано анатомію людини. Видання містить 139 кольорових ілюстрацій з пояснювальним текстом до кожного з них. Книга буде корисною не лише для студентів, які вивчають анатомію людини, а й для тих, хто цікавиться будовою і функціонуванням людського організму. Для студентів медичних коледжів, інститутів медсестринства та медичних училищ.

Детальніше...

Інфекційні хвороби у дітей [Текст] : підручник / Л. І. Чернишова [и др.] ; ред. Л. І. Чернишова. - Київ : Медицина, 2016. - 1016 с. (616.9-053/И 74)

У національному підручнику викладено основні симптоми та синдроми інфекційних хвороб у дітей. Наведено класичні й нові дані щодо етіології, діагностики, лікування та профілактики інфекцій, які можуть траплятися у практичній діяльності лікаря-педіатра. Висвітлено епідеміологічну ситуацію щодо окремих інфекцій у світі і в Україні. Для дитячих інфекціоністів, педіатрів, сімейних лікарів, інтернів і лікарів усіх педіатричних спеціальностей

Детальніше...

Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка [Текст] : навчальний посібник / Л. С. Савка, Л. І. Разінкова, О. І. Коцар ; ред.: Л. М. Ковальчук, О. В. Кононов. - 3-є вид., перероб. і доп. - Київ : Медицина, 2017. - 600 с. (616.1/9-083/Д 59)

У навчальному виданні вміщено інструкції для проведення занять з догляду за хворими і медичної маніпуляційної техніки, алгоритми практичних навичок відповідно до розділів і тем дисципліни. Описано спостереження медичного працівника за станом пацієнта під час проведення процедури і після неї. Особливу увагу приділено розділу “Санітарно-протиепідемічний режим”. У посібнику наведено нормативні документи Управління охорони здоров’я МОЗ України. Розроблено методичні вказівки для полегшення самостійної роботи студентів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Детальніше...

Захворювання слизової оболонки порожнини рота: від теорії до практики [Текст] : довідник лікаря / М. Ю. Антоненко [и др.] ; ред. А. В. Борисенко. - Київ : Б-ка "Здоров'я України", 2013. - 548 с. : іл. (616.311/З-38)

Дане видання надає відомості щодо сучасних поглядів на механізми розвитку, причини, клінічні особливості, діагностику і лікування найбільш поширених захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Детальніше...