Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Кумар, В. Основи патології за Роббінсом [Текст] : у 2 т. Т. 1 / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; пер. з англ. : наук. ред. пер.: І. Сорокіна, С. Гичка, І. Давиденко. - Київ : Медицина, 2019. - 420 с. : іл. (616.1/9/К 90)

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію.Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Детальніше...

Інфекційні хвороби [Текст] : підручник / О. А. Голубовська [и др.] ; ред. О. А. Голубовська. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : Медицина, 2018. - 688 с. (616.9/И 74)

У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку і підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами, інфекційним та паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини. У другому виданні осучаснено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування та профілактики, у тому числі імунопрофілактики. Зокрема використано сучасні матеріали й рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Методи діагностики, лікування та профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями й консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни “Iнфекційні хвороби” для переддипломної підготовки фахівців за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Стоматологія”, “Медична психологія”. Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до засад сучасного навчального напряму — кредитно-трансферної системи організації навчального процесу. У книзі подано кольорові ілюстрації найпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладено згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з’їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.

Детальніше...

Козько, В. М. Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах [Текст] : навчальний посібник / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко. - Київ : Медицина, 2018. - 256 с. (616.9/К 59)

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типових навчальних програм з дисциплін «Медсестринство в інфекційних хворобах», «Медсестринство в інфектології» для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Нозологічні форми викладено за однотипною схемою: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, діагностика, лікування, профілактика. Опису кожної групи хвороб залежно від механізму зараження передує їх загальна характеристика з наведенням особливостей усіх етапів медсестринського процесу. Особливу увагу приділено питанням загальної інфектології, догляду за хворими, наданню невідкладної допомоги. У посібнику використано матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України. Поданий матеріал викладено на сучасному науковому рівні відповідно до чинних міжнародних рекомендацій. Для студентів медичних закладів вищої освіти, медичних сестер практичної охорони здоров’я.

Детальніше...

Медична та соціальна реабілітація [Текст] : навчально-методичний посібник / С. С. Сипункова [и др.]. - Київ : Медицина, 2018. - 280 с. (610.23/М 42)

Навчально-методичний посібник складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Медична та соціальна реабілітація» спеціаль­ності «Медсестринство». Викладено матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу, медичної та соціальної реабілітації при різних видах патології в дорослих, дітей та осіб літнього і старечого віку. Кожен з розділів видання містить науково-методичне обґрунтування теми, постановку цілей, стислий зміст із висвітленням етапів медсест­ринського процесу, а також завдання для самоконтролю та рекомендовану літературу. Для студентів та викладачів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти, слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, інструкторів з лікувальної фізкультури та масажу, практикуючих медичних сестер.

Детальніше...

Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога [Текст] : навчальний посібник / О. М. Біловол [и др.] ; ред. О. М. Біловол. - Київ : Медицина, 2018. - 296 с. (615.5/К 49)

У навчальному посібнику викладено основні питання стосовно клінічної картини, діагностики, невідкладної допомоги при невідкладних станах, які можуть виникнути в стоматологічній практиці. Посібник містить сучасні класифікації, методи діагностики, алгоритм надання невідкладної допомоги, докладну характеристику лікарських препаратів, які застосовують. Детально висвітлені питання клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, лікарської взаємодії, особливостей застосування лікарських препаратів при різних станах. Особливу увагу приділено профілактиці невідкладних станів у практиці стоматолога. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, а також для лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів.

Детальніше...

Виноград, Н. О. Військова епідеміологія [Текст] : навчальний посібник / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. - Київ : Медицина, 2018. - 184 с. (61:355/В 49)

Навчальний посібник для проведення практичних занять з військової епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено згідно з додатком до програми навчальної дисципліни «Епідеміологія» щодо вивчення студентами питань військової медицини та медицини катастроф, затвердженого 26 серпня 2014 року, та навчальних планів і програм циклів факультетів післядипломної освіти, з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти, на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ, МОН та МО України. У посібнику стисло викладено основи військової епідеміології та підходи до організації та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у військах у мирний час і особливі періоди, зокрема в разі використання противником біологічної зброї. Видання ілюстроване схемами, таблицями. Кожний розділ, окрім інформаційного блоку, містить питання для самоконтролю, тестові завдання і ситуаційні задачі, що дає змогу оцінювати ступінь засвоєння навчального матеріалу. Для студентів медичних закладів вищої освіти, навчальних закладів післядипломної освіти, лікарів різного фаху.

Детальніше...

Неврологія з нейростоматологією [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Соколова [и др.] ; ред.: Л. І. Соколова, Т. І. Ілляш. - Київ : Медицина, 2018. - 128 с. (616.8/Н 40)

У навчальному посібнику стисло та із сучасних позицій висвітлено питання пропедевтичної та клінічної неврології. Особливо детально викладено етіологію, патогенез, сучасні методи діагностики й лікування неврологічних захворювань у ділянці лиця та ротової порожнини. Окремі розділи присвячені питанням ді­агностики та невідкладної допомоги в разі гострих порушень мозкового кровообігу, менінгіту, енце­фаліту, епілепсії, черепно-мозкової травми. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, а також лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія» та викладачів.

Детальніше...

Догоспитальная помощь при травмах=Internatinal Trauma Life Support [Текст] : справочное издание / ред.: Дж. Э. Кэмбелл, Л. А. Рой. - Краков : Практическая медицина, 2018. - 446 с. : ил. (617.3/Д 59)

Восьмое издание пособия по ITLS – “International Trauma Life Support for Emergency Care Providers” было обновлено и дополнено, включая новейшие и наиболее эффективные решения по уходу за пациентом с травмой. Знания о лечении травм постоянно меняются, поэтому рабочая группа ITLS приложила все усилия для обновления текстов в учебнике в соответствии с текущим состоянием медицинских знаний. Одним из самых больших изменений является начало редактирования текстов доктором Алсоном совместно с доктором Кэмпбелл. Доктор Алсон является спасателем с большим опытом догоспитальной помощи и соавтором учебника ITLS и активным инструктором ITLS. Текст был адаптирован к последним руководящим принципам АНА и ILCOR по реанимации и механической вентиляции.

Детальніше...

Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (стандарти організації та професійно орієнтовані алгоритми надання медичної допомоги) [Текст] : довідник. - Київ : ТОВ "Бібліотека "Здоров'я України", 2018. - 354 с. (617.43-08/Н 40)

Посібник присвячений проблемам стандартизації та уніфікації медичної допомоги при невідкладних хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини. У книзі наведено обсяги медичної допомоги залежно від рівнів її надання, її послідовність на первинному та вторинному рівнях. Одночасно зі схемами та алгоритмами щодо діагностики та лікувальної тактики з питань гострого апендициту, холециститу, панкреатиту, ускладнених гриж, гострої непрохідності кишок, кровотеч та перитоніту в посібнику наведені дані про загальні питання уніфікації медичної допомоги, до яких належать антибіотикопрофілактика та терапія, тромбопрофілактика, корекція гіповолемії, гострої кровотечі, питання нутрітивної підтримки та знеболення. Посібник рекомендується для лікарів первинної ланки (лікарі загальної практики, медичний персонал екстреної допомоги), хірургів-інтернів, хірургів, анестезіологів та ін.

Детальніше...

Мищенко, Т. С. Неврология в вопросах и ответах [Текст] : справочное издание / Т. С. Мищенко, В. Н. Мищенко. - 5-е изд., доп. - Киев : Библиотека "Здоровье Украины", 2018. - 340 с. (616.8/М 71)

В пятом издании справочника представлены данные в вопросах и ответах о заболеваемости в мире и в Украине, этиологии, патогенезе, диагностике, принципах лечения и профилактики основных наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний нервной системы. В справочник вошли материалы клинических рекомендаций, разработанных группами специалистов Европейской Академии неврологии, Европейского инсультного общества (ESO), Американской ассоциации инсульта (AHA/ASA). В разделы, посвященные диагностике, лечению и профилактике эпилепсии, рассеянного склероза, деменций, болезни Паркинсона внесены основные положения из Национальных Унифицированных клинических протоколов первичной, вторичной, третичной медицинской помощи больным, которые разрабатывались мультидисциплинарными группами ведущих специалистов Украины.

Детальніше...