Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

Фармакотерапія в стоматології [Текст] : навчальний посібник / В. М. Бобирьов [и др.]. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 368 с. (616.31-08/Ф 24)

Авторами посібника наведено рекомендації студентам стоматологічних факультетів та практикуючим фахівцям-стоматологам із ефективного застосування фармакотерапії в умовах стоматологічної практики. Надано фармакологічну характеристику основних груп лікарських засобів, які застосовують у стоматології.

Детальніше...

Урологія [Текст] : національний підручник / С. П. Пасєчніков [и др.] ; ред. С. П. Пасєчніков. - 2-е вид., випр. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 432 с. : іл. (616.6/У 71)

Книга "Урология" под ред., Пасечникова С.П., рассматривает клинические анатомо-физиологические особенности органов мочеполовой системы мужчин, главные клинические проявления заболеваний урологического профиля (расстройство мочеиспускания, боль, количественные и качественные изменения в моче), принципы исследования урологических пациентов. Описаны аномалии развития органов, мочекаменная болезнь, инфекционно-воспалительные заболевания, новообразования, гидронефроз, травматические повреждения почек, мочевого пузыря. мочеточников, органов мошонки, полового члена. Изложена острая и хроническая почечная недостаточность, нефроптоз, нейрогенные расстройства мочеиспускания. Для студентов-медиков, урологов, нефрологов.

Детальніше...

Судинна патологія нирок [Текст] : монографія / Д. Д. Зербіно [и др.]. - Вінниця : Нова книга, 2015. - 456 с. (616.6/С 89)

У монографії представлені всі основні патологічні процеси та захворювання, які розвиваються у судинах нирок. Основна ідея — показати, що патологія судинної системи більшості захворювань нирок патогенетично та морфогенетично призводить до вторинного ураження як нефронів, так і стром. Розглядаються зміни судин при пошкодженні нирок, метаболічних ураженнях, атеросклерозі, артеріальній гіпертензії, ревматичних захворюваннях, системних васкулітах. Наведені їх клінічні протоколи лікування. Аналізуються ураження судин ксенобіотиками, зміни в них після трансплантації, під впливом радіації. Наведено дані про аномалії розвитку судин нирок, про вроджені та набуті аневризми ниркових артерій. Окремі розділи присвячено патології вен, лімфатичних судин. Викладено методи хірургічного ремоделювання ниркового кровотоку. Книга призначена для нефрологів, ревматологів, ендокринологів, трансплантологів, урологів, судинних хірургів, патологоанатомів, реаніматологів, акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики та лікарів інших спеціальностей.

Детальніше...

Хопкрофт, К. Справочник симптомов в общей врачебной практике [Текст] : справочное издание / К. Хопкрофт, В. Форте ; пер. с англ. под ред. В. А. Кокорина. - Москва : ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 480 с. (616.1/9(03)/Х 78)

В данном справочнике представлены наиболее часто встречающиеся симптомы в практике врачей первичного звена. Авторами переработаны многие главы предыдущих изданий и добавлен ряд новых симптомов. Каждая глава содержит краткое описание симптома, список возможных причин, сравнительную таблицу, полезные советы и рубрику "Обратите внимание!". Именно такая структура сделала предыдущие издания этого справочника столь популярными. Новое издание "Справочника симптомов в общей врачебной практике" является ценным справочным материалом для врачей общей практики и терапевтов, опытных преподавателей и начинающих специалистов, а также может быть рекомендовано фельдшерам и врачам скорой помощи, нуждающимся в компактном и доходчивом руководстве.

Детальніше...

Ковальський, О. В. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика [Текст] : підручник / О. В. Ковальський, Д. С. Мечев, В. П. Данилевич ; МОЗ України. - 2-е вид. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 512 с. : іл. (616.073.1/К 56)

Підручник створений згідно з програмою навчальної дисципліни “Радіологія” (Київ, 2006) і відповідає принципам Європейської кридитно-модульної системи якісної підготовки лікарів. У підручнику викладені сучасні досягнення медичної радіології, методи візуалізації в променевій діагностиці, принципи отримання діагностичних зображень, променева діагностика захворювань органів і систем, алгоритми променевих досліджень, тестові завдання і ситуаційні задачі. Для зручності студентів в одному виданні представлено основи і сучасний рівень променевої терапії. Для студентів медичних вузів IV рівня акредитації, інтернів-радіологів та лікарів інших спеціальностей.

Детальніше...

Патоморфологія та гістологія [Текст] : атлас / Д. Д. Зербіно [и др.]. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 800 с. : іл. (616.091/П 20)

В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відобра: но гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічн процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та ци логічними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів. Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями «Лікувалі справа», «Педіатрія», «Стоматологія», які вивчають гістологію та патоморфологію, і лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностя «Патологічна анатомія», «Дитяча патологічна анатомія», лікарів-патологоанатомів, кладачів медичних ВНЗ і лікарів різних спеціальностей, у практиці яких зустрічаюті патологічні стани та захворювання, патогістологічна картина яких тут продемонстрова

Детальніше...

Грэй, М. Л. Патология при КТ и МРТ [Текст] : монография / М. Л. Грэй, Дж. М. Эйлинэни ; пер. с англ. под ред. Э. Д. Акчуриной. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 456 с. : ил. (616.073.3/Г 91)

Данная книга позволяет быстро получить основную информацию об этиологии, эпидемиологии, лечении и прогнозе заболевания, а также о данных методов визуализации и предпочтительном способе исследования. Представлено 180 нозологических единиц, иллюстрированных самыми современными изображениями. Книга предназначена для специалистов лучевой диагностики, но также будет полезна врачам всех специальностей и студентам-медикам

Детальніше...

Рузин, Г. П. Основы технологии операций в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии [Текст] : учебное пособие / Г. П. Рузин, М. П. Бурых, Е. Н. Вакуленко. - Винница : Нова книга, 2016. - 408 с. : ил. (616.31-089/Р 83)

В книге представлены общий и специальный хирургический инструментарий, а также особенности оперативной техники в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Каждое оперативное вмешательство излагаеться как определенный технологический процесс с учетом самостоятельного изучения студентами. Пособие дополнено иллюстративным материалом и полностью соответствует программе подготовки хирурга-стоматолога.

Детальніше...

Методики морфологічних досліджень [Текст] : монографія / М. М. Багрій [и др.] ; ред.: М. М. Багрій, В. А. Діброва. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 328 с. (616.091/М 54)

У виданні представлено методики, які дозволяють вивчити морфологічні особливості тканин організму в нормі та при патологічних станах, що є базисом стандартів доказової медицини. Вперше в Україні видається книга, в якій наведено як класичні методики дослідження в морфології, так і сучасні імуноморфологічні. Більшість методик перевірено авторами. Книга рекомендована для лікарів-патологоанатомів, лікарів-судово-медичних експертів-гістологів, лікарів-цитологів, лаборантів, науковців-морфологів. Видання буде корисним для викладачів, аспірантів, студентів медичних вузів, які займаються морфологічними дослідженнями.

Детальніше...

Шегедин, М. Б. Медсестринство в дерматології і венерології [Текст] : навчальний посібник / М. Б. Шегедин, М. М. Зайченко, Я. О. Зайченко - Вінниця : Нова книга, 2017. - 200 с. (616.5/Ш 38)

Навчальний посібник із дисципліни “Медсестринство в дерматології і венерології” складений у вигляді структурно-логічних схем, які висвітлюють основні питання навчальної дисципліни. Підготовлений згідно з програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. Посібник адаптований до Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду. Структурно-логічні схеми з кожної нозологічної форми подано у такій послідовності: визначення хвороби, етіологія, епідеміологія, класифікація, медсестринський процес, профілактика. Особливу увагу приділено розкриттю всіх етапів медсестринського процесу, тактиці медсестри діагностики та лікуванню хворого. Для студентів спеціальності “Медсестринство” вищих медичних навчальних закладів.

Детальніше...