Нові надходження

Шановні користувачі!

На оновленому сайті ми представляємо Вам найцікавіші новинки книг, що надійшли до фонду бібліотеки. Ознайомитись з повним списком нових надходжень ви можете в Віснику нових надходжень. Також є можливість скористатись послугою Електронної доставки документів. Завжди раді бачити Вас в стінах нашої бібліотеки.

100 років з іменем М. І. Пирогова [Текст] : до сторічного ювілею Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова / ред. О. Б. Жупанов. - Вінниця : Едельвейсі К, 2017. - 366 с. (61(06)/С 81)

В книзі вісвітлено основні етапи розвитку лікарні за 100 років як основної бази надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню області. Крім історичного нарису та інформації про відділення та служби лікарні, вперше друкуються спогади про лікарню та вінницьку медицину колишніх і нинішніх працівників, а також цікаві змістовні розповіді вінічан із фондів музею імені Людвіга Маліновського ВОКЛ ім. М. І. Пирогова

Детальніше...

Шувалов, С. М. Избранные работы по челюстно-лицевой хирургии [Текст] : монография / С. М. Шувалов. - Винница : Книга-Вега, 2016. - 240 с. : ил. (616.319/Ш 95)

Предлагаемая монография предназначена для челюстно-лицевых хирургов, онкологов отделений «Опухолей головы и шеи», ЛОР-врачей, стоматологов и студентов медицинских университетов. В книге представлены результаты научной и лечебной работы автора за более чем 40 лет практической деятельности. Описаны методики лечения гнойных ран, новые способы проводникового обезболивания и седации, топографо-анатомически проанализированы оперативные доступы к ротовому отделу глотки. Описан ряд редко встречающихся заболеваний.

Детальніше...

Болюх, Б. А. Історія Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру [Текст] : биография коллективная / Б. А. Болюх - Київ : Центр ДЗК, 2017. - 224 с. : фот. (61(06)/Б 79)

В книзі описано історію заснування та становлення Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру з 1945 року. В ній відображено етапи розбудови та створення матеріального забезпечення установи інструментами та приладами. Йдеться про поглиблення надання онкологічної допомоги населенню Вінниччини, роль колективу й окремих фахівців у розвитку діагностики та спеціального лікування онкологічних хворих. Поряд з тим, вісвітлено участь наукових співробітників кафедри онкології Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова в розвитку онкологічної галузі, їхня роль в підготовці студентів і профільних фахівців для організації онкологічної допомоги.

Детальніше...

Школьніков, В. С. Атлас спинного мозку людини (пренатальний період онтогенезу) [Текст] : навчальний посібник / В. С. Школьніков, В. Г. Черкасов, Ю. Й. Гумінський. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. - 180 с. : іл. (611/Ш 67)

Навчальний посібник призначений для наочного навчання студентів анатомії спинного мозку людини медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV р.а., а також лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та для практичного використання практикуючих лікарів відповідного фаху.

Детальніше...

Денесюк, В. І. Аритмії та блокади серця [Текст] : 30-річний науково-практичний досвід вивчення порушень ритму серця з урахуванням рекомендацій доказової медицини : практичне керівництво / Київ , 2017. - 560 с. (616.124/Д 33)

Матеріали в практичному керівництві викладені на основі принципів доказової медицини та великого досвіду роботи авторів. Велика увага надається стандартам діагностики та тактиці лікування аритмій серця із застосуванням простих, доступних та інформативних алгоритмів.

Детальніше...

Николаев, М. П. Оториноларингология [Текст] : справочное издание / М. П. Николаев. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2017. - 272 с. (616.21(02)/Н 63)

Справочник включает разделы, посвященные симптомам, синдромам и заболеваниям ЛОР-органов, принципам неотложной диагностики и лечебной помощи в условиях поликлиники и врачебным ошибкам. Он адресован врачам-оториноларингологам амбулаторной практики, семейным врачам и студентам медицинских вузов. Справочник дает развернутые ответы на возникающие вопросы и позволяет врачу-оториноларингологу эффективно осуществлять свою лечебно-профилактическую работу в условиях поликлинического звена.

Детальніше...

Губергриц, Н. Б. Хроническая абдоминальная боль. Боль при заболеваниях кишечника [Текст] : монография / Н. Б. Губергриц. - Донецк : Лебедь, 2010. - 460 с. : ил. (616.34/Г 93)

Автор проанализировала основные причины боли при заболеваниях тонкой и толстой кишки. Особое внимание уделено патогенезу, клинической характеристике и дифференциальной диагностике болевого синдрома, а также лечению.

Детальніше...

Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение [Текст] : руководство / ред. Б. Р. Гельфанд. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва : Медицинское информационное агентство, 2017. - 408 с. (616.9/С 31)

В руководстве отражены основные достижения и мировой опыт диагностики и лечения больных сепсисом. За последние годы, прошедшие с предыдущего издания, произошли координальные изменения концепту­альных вопросов сепсиса: приняты новое определение и новая классифи­кация сепсиса, кардинальным образом изменена стратегия инфузионной терапии, лечения септического шока, респираторной поддержки. В книге представлены подходы и сформулированы основные направления интен­сивной терапии сепсиса с позиций доказательной медицины, подробно изложены современные представления о патогенезе и диагностических критериях сепсиса.

Детальніше...

Вэндер, Дж. Ф. Секреты офтальмологии [Текст] : справочное издание / Дж. Ф. Вэндер, Дж. А. Голт ; пер. А. Б. Лисочкин ; пер. с англ. под ред. Ю. С. Астахова. - 2-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2008. - 464 с. : ил. (617.7/В 97)

Настоящее издание посвящено важным проблемам современной офтальмологии. В его создании приняла участие большая группа американских офтальмологов — специалистов в различных областях диагностики и лечения заболеваний глаз. Спектр освещенных вопросов чрезвычайно широк и включает методы обследования больных, наследственные и приобретенные, инфекционные и воспалительные заболевания, доброкачественные и злокачественные новообразования и травмы. Книга предназначена в первую очередь для врачей-офтальмологов, студентов медицинских учебных заведений, а также для специалистов широкого профиля, в том числе семейных врачей.

Детальніше...

Омэн, К. С. Секреты неотложной медицины [Текст] : справочное издание / К. С. Омэн, Дж. Козиол-МакЛэйн ; пер. с англ. под ред. М. М. Абакумова. - Москва : БИНОМ, 2015. - 568 с. (616.1/9-082/О-57)

Книга посвящена описанию медицинских процедур, которые за рубежом (прежде всего, в США) выполняются в отделениях неотложной помощи медучреждений, главным образом средним медицинским персоналом. Поскольку отечественная медицина структурно сильно отличается от зарубежной, по сути, в книге описаны методы оказания помощи врачами скорой помощи, участковыми (семейными) врачами, а также персоналом приемных отделений больниц. Не слишком сильно преувеличивая, можно сказать, что предлагаемая книга может быть справочником по оказанию первой помощи любым медиком нашей страны как с высшим, так и со средним образованием. Для студентов, врачей, преподавателей и научных работников.

Детальніше...